Εκπροσώπηση των φοιτητών Α΄, Β΄ και Γ΄ κύκλου στη Συνέλευση του τμήματος


Βάσει του Ν. 4957/2022 προβλέπεται η εκπροσώπηση των φοιτητών όλων των κύκλων
σπουδών Α΄, Β΄ και Γ΄ στην Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από διενέργεια εκλογών.
Οι εκλόγιμες θέσεις για το τμ ΜΕΤ είναι 4 βάσει του σχετικού ποσοστού που προβλέπει ο Ν.
4957/22 και είναι τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από κάθε κύκλο σπουδών. Η εκλογική
διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού
συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font