Συχνές Ερωτήσεις


 • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για αναστολή (διακοπή) φοίτησης και πόσα έτη δικαιούμαι συνολικά;
 • Μπορώ να κάνω άρση της αναστολής φοίτησης που είχα αιτηθεί;
 • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για μερική φοίτηση και τι δικαιώματα θα έχω αν ενταχθώ στη συγκεκριμένη ρύθμιση;
 • Πότε ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου;
 • Έχασα/μου έκλεψαν την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνω για να εκδώσω καινούρια;
 • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου;
 • Πως υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου;
 • Έχω δικαίωμα να αναγνωρίσω μαθήματα; Ποιά είναι η διαδικασία;
 • Πόσα συγγράμματα μπορώ να πάρω το εξάμηνο;
 • Που μπορώ να απευθυνθώ για το πρόγραμμα σπουδών; Υπάρχουν Σύμβουλοι Σπουδών;
 • Πως μπορώ να διαγραφώ από το Τμήμα;

Οι φοιτητές μπορούν ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής, να διακόψουν τη φοίτησή τους για άρτιο αριθμό εξαμήνων. Το μέγιστο συνολικό διάστημα διακοπής είναι 4 έτη όσο δηλαδή και η κανονική διάρκεια φοίτησης. Κατά το διάστημα της διακοπής αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα, η οποία επανακτάται με τη λήξη της διακοπής.

Ναι, μπορείτε, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων. Αν π.χ. κάνατε αίτηση για 4 εξάμηνα αναστολής φοίτησης δεν μπορείτε να κάνετε άρση της αναστολής στο πρώτο ή στο τρίτο εξάμηνο, μπορείτε μόνο στο δεύτερο.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση εργοδότη και ένσημα για ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα.Κατά την περίοδο μερικής φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν το μισό αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο σε σχέση με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι ως πλήρους φοίτησης.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2019

Το πρόγραμμα μαθημάτων δημοσιεύεται μόλις γίνει διαθέσιμο στη σελίδα Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Το πλήρες ακαδημαϊκό ημερολόγιο με όλες τις ημερομηνίες μαθημάτων και εξετάσεων είναι προσβάσιμο από τη σχετική σελίδα Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

 

Συμπληρώνετε μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και την προσκομίζετε στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η Γραμματεία δηλώνει την απώλεια στην πλατφόρμα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και κατόπιν ενημερώνεστε (με email ή sms) για να δημιουργήσετε εκ νέου αίτηση για νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Επισκεπτόμενοι το https://academicid.minedu.gov.gr/  εισέρχεστε στην καρτέλα σας και  αντικαθιστάτε το εμφανιζόμενο εξάμηνο με το ισχύον.

Τέλος, αναμένετε νέο μήνυμα για να την παραλάβετε από τον εκδότη που έχετε επιλέξει.

Για να λάβει κάποιος πτυχίο απαιτείται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες  και να έχει συμπληρώσει το σύνολο όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών κορμού, υποχρεωτικών ειδίκευσης, υποχρεωτικών επιλογής ειδίκευσης και ελεύθερης επιλογής) όπως αυτό ορίζεται από την κατεύθυνση και την ειδίκευση που έχει ενταχθεί (βλ.συνημμένο αρχείο).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Για τον υπολογισμό βαθμού πτυχίου δεν υπάρχουν διαφορετικοί  συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα.Κάθε μάθημα βαθμολογείται με ακέραιο βαθμό στην κλίμακα 0 έως και 10. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται ο βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5).

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος όλων των βαθμών προς τον αριθμό των μαθημάτων.

Δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων και από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις μόνο αυτοί που εισήχθηκαν με την κατηγορία των Εισιτήριων Εξετάσεων (10%).

Οι φοιτητές συμπληρώνουν μια αίτηση, συνοδευόμενη από επίσημη αναλυτική βαθμολογία, περιγραφή των μαθημάτων και βεβαίωση αναγνώρισης του διδάσκοντα του οικείου τμήματος, τα οποία τίθενται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Μπορείτε να παραλάβετε έως και 8 συγγράμματα ανά εξάμηνο.

 

Κάθε Τμήμα ορίζει  Συμβούλους Σπουδών, στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές σας και κυρίως για την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μπορείτε να απευθύνεστε στους:

1. Χασιώτη Κωνσταντίνο, Καθηγητή

2. Ατζακά Ευθύμιο, Επικ. Καθηγητή

3. Βούβαρη Πέτρο, Επικ. Καθηγητή

4. Ράπτη Κωνσταντίνο, Επικ. Καθηγητή

5. Σπυράκου Ευαγγελία, Ε.Ε.Π.

6. Κωτσούλα Στέλλα, Διοικητική Υπάλληλο (γραμματεία).

(βλ.΄Ωρες Συνεργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού)

Καταθέτετε μια αίτηση  στη Γραμματεία του Τμήματος όπου αναφέρετε τους λόγους της διαγραφής, προσωπικούς ή ακαδημαϊκούς, όπως εγγραφή σε άλλο Τμήμα και παραλαμβάνετε, άμεσα, πιστοποιητικό διαγραφής.