Συχνές Ερωτήσεις


 • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για διακοπή φοίτησης και πόσα έτη δικαιούμαι συνολικά;
 • Μπορώ να κάνω άρση της διακοπής φοίτησης που είχα αιτηθεί;
 • Ποια είναι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης;
 • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για μερική φοίτηση και τι δικαιώματα θα έχω αν ενταχθώ στη συγκεκριμένη ρύθμιση;
 • Πότε ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου;
 • Έχασα/μου έκλεψαν την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνω για να εκδώσω καινούρια;
 • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου;
 • Πως υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου;
 • Έχω δικαίωμα να αναγνωρίσω μαθήματα; Ποιά είναι η διαδικασία;
 • Πόσα συγγράμματα μπορώ να πάρω το εξάμηνο;
 • Που μπορώ να απευθυνθώ για το πρόγραμμα σπουδών; Υπάρχουν Σύμβουλοι Σπουδών;
 • Πως μπορώ να διαγραφώ από το Τμήμα;
 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα έξι έτη φοίτησης στο τμήμα έχουν το δικαίωμα ύστερα από έγγραφη αίτησή τους, προς την Συνέλευση του Τμήματος την οποία υποβάλλουν στην γραμματεία του τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών, από τα οποία αποδεικνύονται σοβαροί λόγοι υγείας του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι. Υπέρβαση του χρόνου αυτού επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως για σοβαρούς λόγους υγείας, με την ίδια ως άνω διαδικασία. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα. 

-Βλέπε Άρθρο 76 του Ν. 4957/2022 &

-Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΑ.ΜΑΚ. άρ. 55, παρ.10.

Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή μετά από αίτηση του φοιτητή προς την Συνέλευση του Τμήματος την οποία υποβάλλουν στην γραμματεία του τμήματος.  Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων.

-Ανάλογα με το έτος εισαγωγής ή και το έτος φοίτησης κατά ακ. έτος ορόσημο 2021-2022 δημιουργούνται από την νομοθεσία 4 κατηγορίες φοιτητών και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης διαφοροποιείται σύμφωνα με τα εμφανιζόμενα ανά κατηγορία φοιτητών στον ακόλουθο πίνακα.

Α/Α

Κατηγορία φοιτητών

Ανώτατη διάρκεια

Τελευταίο ακαδημαϊκό έτος  Σπουδών

1

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

Έξι ακ. έτη συνολικά

(4+2)

2027-2028

(συμπεριλαμβανομένης και της  

 εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2028)

 

 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

 εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

 

Έξι ακ. έτη συνολικά  προσμετρούμενα όμως από το  ακ. έτος 2021-22

 

2026-2027

(συμπεριλαμβανομένης και της  

 εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027)

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

 που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (δηλαδή που κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος)

 

Έξι ακ. έτη συνολικά  προσμετρούμενα όμως από το  ακ. έτος 2021-22

 

2026-2027

(συμπεριλαμβανομένης και της  

 εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027)

3

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 -

2021 είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες

που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο ή σε μεγαλύτερο

έτος

 

Τέσσερα ακαδημαϊκά έτη

προσμετρούμενα όμως από το  ακ. έτος 2021-22

 

2024-2025

συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025

*Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι τετραετούς φοίτησης και ο πίνακας αφορά μόνο αυτά τα τμήματα και όχι τα πενταετούς άλλων πανεπιστημίων.

-Βλέπε τις διατάξεις των άρθρων 76 και 454 του Ν.4957/2022.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση εργοδότη και ένσημα για ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα.Κατά την περίοδο μερικής φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν το μισό αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο σε σχέση με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι ως πλήρους φοίτησης.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2019

Το πρόγραμμα μαθημάτων δημοσιεύεται μόλις γίνει διαθέσιμο στη σελίδα Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Το πλήρες ακαδημαϊκό ημερολόγιο με όλες τις ημερομηνίες μαθημάτων και εξετάσεων είναι προσβάσιμο από τη σχετική σελίδα Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

 

Συμπληρώνετε μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και την προσκομίζετε στη Γραμματεία του Τμήματος. Η ηλεκτρονική αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό email.

Η Γραμματεία δηλώνει την απώλεια στην πλατφόρμα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και κατόπιν ενημερώνεστε (με email ή sms) για να δημιουργήσετε εκ νέου αίτηση για νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Επισκεπτόμενοι το https://academicid.minedu.gov.gr/  εισέρχεστε στην καρτέλα σας και  αντικαθιστάτε το εμφανιζόμενο εξάμηνο με το ισχύον.

Τέλος, αναμένετε νέο μήνυμα για να την παραλάβετε από τον εκδότη που έχετε επιλέξει.

Για να λάβει κάποιος πτυχίο απαιτείται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες  και να έχει συμπληρώσει το σύνολο όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών κορμού, υποχρεωτικών ειδίκευσης, υποχρεωτικών επιλογής ειδίκευσης και ελεύθερης επιλογής) όπως αυτό ορίζεται από την κατεύθυνση και την ειδίκευση που έχει ενταχθεί (βλ.συνημμένο αρχείο).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Για τον υπολογισμό βαθμού πτυχίου δεν υπάρχουν διαφορετικοί  συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα.Κάθε μάθημα βαθμολογείται με ακέραιο βαθμό στην κλίμακα 0 έως και 10. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται ο βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5).

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος όλων των βαθμών προς τον αριθμό των μαθημάτων.

Δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων και από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις μόνο αυτοί που εισήχθηκαν με την κατηγορία των Εισιτήριων Εξετάσεων (10%).

Οι φοιτητές συμπληρώνουν μια αίτηση, συνοδευόμενη από επίσημη αναλυτική βαθμολογία, περιγραφή των μαθημάτων και βεβαίωση αναγνώρισης του διδάσκοντα του οικείου τμήματος, τα οποία τίθενται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Μπορείτε να παραλάβετε έως και 8 συγγράμματα ανά εξάμηνο.

 

Κάθε Τμήμα ορίζει  Συμβούλους Σπουδών, στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές σας και κυρίως για την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μπορείτε να απευθύνεστε στους:

1. Χασιώτη Κωνσταντίνο, Καθηγητή

2. Ατζακά Ευθύμιο, Επικ. Καθηγητή

3. Βούβαρη Πέτρο, Επικ. Καθηγητή

4. Ράπτη Κωνσταντίνο, Επικ. Καθηγητή

5. Σπυράκου Ευαγγελία, Ε.Ε.Π.

6. Κωτσούλα Στέλλα, Διοικητική Υπάλληλο (γραμματεία).

(βλ.΄Ωρες Συνεργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού)

Καταθέτετε μια αίτηση  στη Γραμματεία του Τμήματος όπου αναφέρετε τους λόγους της διαγραφής, προσωπικούς ή ακαδημαϊκούς, όπως εγγραφή σε άλλο Τμήμα και παραλαμβάνετε, άμεσα, πιστοποιητικό διαγραφής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font