Πιστοποίηση ΠΠΣ


Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant»

Σύμφωνα με την  Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, η οποία  επικυρώθηκε  από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.ΙΠ.), το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πιστοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant». 

 Η σημαντική αυτή πιστοποίηση χορηγήθηκε καθώς διαπιστώθηκε, μετά τη διενέργεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Α.ΔΙ.Π. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). 

 Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 25-11-2019 έως 24-11-2023.