Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


http://academicid.minedu.qov.qr

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λειτουργεί υπό την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι.:

α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για τη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης.

Αναλυτικές οδηγίες (βήμα βήμα) για τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορείτε να βρείτε από το Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητών  εδώ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών με αποστολή μηνύματος  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

 

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες δύνανται να αιτούνται την επανέκδοσή της: 

 με την αποστολή αιτήματος επανέκδοσης της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας λόγω απώλειας/κλοπής/καταστροφής στο email της Γραμματείας του Τμήματος (ecosecr@uom.edu.gr ) από το ακαδημαϊκό email (για λόγους ταυτοποίησης)

και

με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα, είτε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr , είτε σε έντυπη μορφή που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπου θα αναγράφεται η φράση "έχω απολέσει την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα κι επιθυμώ την επανέκδοσή της (docx) ή "έχει καταστραφεί η Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα κι επιθυμώ την επανέκδοσή της" (docx).

ή

 με επισυναπτόμενη τη Βεβαίωση Δήλωσης κλοπής, εφόσον έχει δηλωθεί το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Κατόπιν παραλαβής του αιτήματός σας και της Υπεύθυνης Δήλωσης/Δήλωσης Κλοπής, ακολουθεί η ακύρωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τη Γραμματεία και η δημιουργία αυτόματα ΝEΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (επανέκδοσης) με τα ίδια ακριβώς στοιχεία που περιείχε η παλιά σας Αίτηση στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ακολούθως, απαιτείται η υποβολή της νέας αίτησης από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. Μετά την έγκριση επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Σε περίπτωση έκδοσης με εσφαλμένα στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες δύνανται να αιτούνται την επανέκδοσή της: 

με την προσκόμιση στη Γραμματεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας με τα εσφαλμένα στοιχεία 

Μετά τον έλεγχο από τη Γραμματεία, ακολουθεί η ακύρωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τη Γραμματεία και η δημιουργία αυτόματα ΝEΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (επανέκδοσης) με τα ίδια ακριβώς στοιχεία που περιείχε η παλιά σας Αίτηση στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ακολούθως, απαιτείται η υποβολή της νέας αίτησης από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. Μετά την έγκριση επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή.Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font