Ερωτήσεις σχετικά με τη Φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Έχω συμπληρώσει τον αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων για να πάρω πτυχίο, τι πρέπει να κάνω;

  Για να καταστεί ένας φοιτητής πτυχιούχος και να πάρει αντίγραφο πτυχίου, θα πρέπει να ορκιστεί.

  Όταν ένας φοιτητής ολοκληρώσει σπουδές (όταν δηλαδή περάσει και το τελευταίο οφειλόμενο μάθημα), πρέπει να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του τμήματος στο site και στο sis-portal, για να ενημερωθεί σχετικά με την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για ορκωμοσία, όπως και για τις λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει την περίοδο εκείνη.

   Θέλω να πάρω άδεια (από την εργασία μου ή το στρατό) για να συμμετέχω σε εξετάσεις μαθημάτων

   Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που χρειάζονται "Βεβαίωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις" για να δικαιολογήσουν την απουσία τους στην εργασία, στον στρατό, κ.α. ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο της Βεβαίωσης και την ημέρα της εξέτασης,

   είτε να το προσκομίσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία,

    είτε να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ecosecr@uom.edu.gr .

   Το έντυπο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την υπογραφή του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας καθηγητή/καθηγήτριας ή του/της επιτηρητή/επιτηρήτριας του εξεταζόμενου μαθήματος.

   Αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα του/της χορηγηθεί δια ζώσης ή θα του/της αποσταλεί στο ακαδημαϊκό email.

   Θέλω να ζητήσω αναστολή σπουδών

   Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, ζητώντας, εντός της προθεσμίας 10 ημερών από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, αναστολή σπουδών για σοβαρούς λόγους υγείας των ιδίων ή συγγενών τους μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγους στράτευσης ή σοβαρούς οικονομικούς λόγους και για για άρτιο αριθμό εξαμήνων, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, δηλαδή έως και τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά.Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

   Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται αυτόματα στο Τμήμα.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Γραμματεία του Τμήματος, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών, από τα οποία αποδεικνύονται οι ανωτέρω λόγοι,

    είτε με ηλεκτρονική αποστολή στο email της Γραμματείας ecosecr@uom.edu.gr

    είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες

   είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή

    Η αίτηση κατατίθεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου για το οποίο ζητείται η έναρξη της διακοπής και αρχίζει να ισχύει από την έναρξη του εξαμήνου.

   Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν αίτηση αναστολής σπουδών εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους.

   Μετά την έγκριση της Αίτησης οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι:

   Την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα

   Βεβαίωση μη εκκρεμότητας με Εύδοξο και Βιβλιοθήκη

    Διαγραφή από τις φοιτητικές εστίες (εάν διέμεναν εκεί)

   Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων.

   Στους παρακάτω συνδέσμους παρατίθεται όλη η σχετική νομοθεσία και το υπόδειγμα της Αίτησης:

    

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font