Οικονομικά και Διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Economics and Management of Sustainable Development (EMSD) Research Unit)


Το εργαστήριο «Οικονομικά και Διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης»/ «Economics and Management of Sustainable Development (EMSD) Research Unit)» (ΦΕΚ ίδρυσης: Τεύχος Β’ 4426/15.12.2017) έχει ως κύριο σκοπό την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την προώθηση της ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων για την εδραίωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Καλύπτει επίσης σχετικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, όσο και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γενικότερα. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών οικονομικών σχεδίων σε όλα τα επίπεδα, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό ή ακόμη και σε επίπεδο λειτουργικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font