Ερωτήσεις σχετικά με την έκδοση και παραλαβή εγγράφων


  Είμαι προπτυχιακός φοιτητής και θέλω να κάνω αίτηση για Πιστοποιητικό Σπουδών ή Αναλυτική Βαθμολογία.

  Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών ή αναλυτικής βαθμολογίας γίνονται μέσω της εφαρμογής sis-portal (https://sis-portal.uom.gr/) στο μενού "Αιτήσεις - νέα αίτηση". Αν η χρήση του πιστοποιητικού είναι για τη στρατολογία ή για το εξωτερικό, θα πρέπει να αναφέρεται στο πεδίο «σημείωση». 

  Η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει τα πιστοποιητικά και εξυπηρετεί στους φοιτητές ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο φοιτητικό email (ecoxxxx@uom.edu.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς αποφυγή συγχρωτισμού. 

  Εναλλακτικά, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ του τόπου διαμονής του φοιτητή, από το οποίο και θα γίνει η παραλαβή του πιστοποιητικού. 

   Έχω ολοκληρώσει τις Σπουδές μου, αλλά δεν έχω ορκιστεί και χρειάζομαι ένα Πιστοποιητικό.

   Ο/H φοιτητής/τρια που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της, δηλαδή έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση των κάτωθι βεβαιώσεων/πιστοποιητικών, όπου αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων κι ότι εκκρεμεί η ορκωμοσία του/της φοιτητή/τριας:

   Ο/H ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλει αίτημα μέσω της εφαρμογής sis-portal επιλέγοντας στο μενού "Αιτήσεις/Νέα Αίτηση”(https://sis-portal.uom.gr/)

   Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχει ανακηρυχθεί πτυχιούχος, θα πρέπει να υποβάλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ecosecr@uom.edu.gr, από το ακαδημαϊκό του email για λόγους ταυτοποίησης.Τονίζεται ότι το ακαδημαϊκό email παραμένει ενεργό για την επικοινωνία του φοιτητή με τις υπηρεσίες της Γραμματείας του τμήματος, ακόμη και όταν ο/η φοιτητής/τρια καταστεί "πτυχιούχος", ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες απενεργοποιούνται αυτόματα, όταν ο/η φοιτητής/τρια ανακηρυχθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

   Μετά την υποβολή της Αίτησης και τον σχετικό έλεγχο, η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει τις/τα βεβαιώσεις/πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους/ες ηλεκτρονικά στο ακαδημαϊκό email.

    Είμαι πτυχιούχος και χρειάζομαι ένα αντίγραφο πτυχίου ή άλλο πιστοποιητικό.

    Μετά την απόκτηση πτυχίου, η έκδοση εγγράφων από τη Γραμματεία επιβαρύνει τον/την παραλήπτη/τρια με παράβολο 6 ευρώ ανά έγγραφο. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η ή ο/η εξουσιοδοτημένος/η εκπρόσωπός του/της, καταβάλει αρχικά το τίμημα στον παρακάτω λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στη συνέχεια, σκανάρει το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος και το αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ecosecr@uom.edu.gr  από το ακαδημαϊκό του/της email (ecoxxxx@uom.edu.gr) μαζί με το αίτημα για χορήγηση αντιγράφου πτυχίου ή άλλου πιστοποιητικού (θα πρέπει να διευκρινίζεται αν το αντίγραφο προορίζεται για χρήση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό).

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στο ακαδημαϊκό email, ο/η πτυχιούχος θα πρέπει να επισυνάψει φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής του/της ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.

    Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω του πλησιέστερου ΚΕΠ, υποβάλλοντας εκεί το αίτημα μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης.

    Λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς

    ΙΒΑΝ GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

    Τονίζεται ότι στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή που έκανε την κατάθεση και ότι τα έξοδα προμήθειας τραπεζών βαρύνουν μόνο τον καταθέτη.

     Είμαι πτυχιούχος και θέλω να παραλάβω τον Πάπυρο.

     ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ:

     1. Παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00, α)αυτοπροσώπως με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου ή β)με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα προσκομίσει στη Γραμματεία εξουσιοδότηση (εκδοθείσα είτε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.grείτε σε έντυπη μορφή που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/σας από δημόσια αρχή) με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.
     2. (Προσωρινά μη διαθέσιμη υπηρεσία)_Παραλαβή μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής σας, με την  υποβολή Αίτησης (κωδικός αιτήματος 0211 - «Χορήγηση Παπύρου από Πανεπιστήμιο»). Το ΚΕΠ διαβιβάζει το αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ο πάπυρος αποστέλλεται υπηρεσιακά στο ΚΕΠ, από όπου και θα γίνει η παραλαβή του.
     3. Παραλαβή με αποστολή μέσω εταιρείας courier και με χρέωση παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από τον ακαδημαϊκό ηλεκτρονικό λογαριασμό του/της ενδιαφερομένου/ης προς τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ecosecr@uom.edu.gr , στο οποίο θα αναφέρονται επακριβώς τα στοιχεία κατοικίας παραλήπτη (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητού τηλεφώνου).
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font