Ερωτήσεις σχετικά με την έκδοση και παραλαβή εγγράφων


  Είμαι προπτυχιακός φοιτητής και θέλω να κάνω αίτηση για Πιστοποιητικό Σπουδών ή Αναλυτική Βαθμολογία

  Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών ή αναλυτικής βαθμολογίας γίνονται μέσω της εφαρμογής students web (https://services.uom.gr/unistudent/login.asp) στο μενού "Αιτήσεις - νέα αίτηση". Αν η χρήση του πιστοποιητικού είναι για τη στρατολογία ή για το εξωτερικό, θα πρέπει να αναφέρεται στο πεδίο «σημείωση». Όταν το αίτημα δεν εμφανίζεται πλέον «σε εκκρεμότητα» σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί από τη γραμματεία του τμήματος.

  Η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει τα πιστοποιητικά και εξυπηρετεί στους φοιτητές ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο φοιτητικό email (ecoxxxx@uom.edu.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς αποφυγή συγχρωτισμού. 

  Εναλλακτικά, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ του τόπου διαμονής του φοιτητή, από το οποίο και θα γίνει η παραλαβή του πιστοποιητικού. 

   Έχω ολοκληρώσει τις Σπουδές μου, αλλά δεν έχω ορκιστεί και χρειάζομαι ένα Πιστοποιητικό

   Ο φοιτητής, εφόσον έχει συμπληρώσει τον αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (μέσω του Students Web) ή Αναλυτική Βαθμολογία, όπου θα αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας και ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία του φοιτητή.

   Η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει τις βεβαιώσεις στους φοιτητές ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο φοιτητικό email (ecoxxxx@uom.edu.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς αποφυγή συγχρωτισμού. 

   Τονίζεται ότι το ακαδημαϊκό email παραμένει ενεργό για την επικοινωνία του φοιτητή με τις υπηρεσίες της Γραμματείας του τμήματος, ακόμη και όταν ο φοιτητής καταστεί "πτυχιούχος", ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες απενεργοποιούνται αυτόματα, όταν ο φοιτητής ανακηρυχθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

    Είμαι πτυχιούχος και χρειάζομαι ένα αντίγραφο πτυχίου ή άλλο πιστοποιητικό

    Μετά την απόκτηση πτυχίου, η έκδοση εγγράφων από τη Γραμματεία επιβαρύνει τον παραλήπτη με παράβολο 6 ευρώ ανά έγγραφο. Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, καταβάλει αρχικά το τίμημα στον παρακάτω λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στη συνέχεια, σκανάρει το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος και το αποστέλλει στη Γραμματεία του τμήματος μέσω του ακαδημαϊκού του email (ecoxxxx@uom.edu.gr) μαζί με το αίτημά του για χορήγηση αντιγράφου πτυχίου ή άλλο πιστοποιητικό (θα πρέπει να διευκρινίζεται αν το αντίγραφο προορίζεται για χρήση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό).

    Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω του πλησιέστερου ΚΕΠ, υποβάλλοντας εκεί το αίτημα μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης.

    Λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς

    ΙΒΑΝ GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

    Τονίζεται ότι στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπύμωμο του φοιτητή που έκανε την κατάθεση και ότι τα έξοδα προμήθειας τραπεζών βαρύνουν μόνο τον καταθέτη.

     Είμαι απόφοιτος και θέλω να παραλάβω τον Πάπυρο

     Για να παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του τον πάπυρο υπάρχουν δυο τρόποι:

     1)    Να περάσει από τη Γραμματεία του Τμ. Ο.Ε. κατόπιν τηλεφωνικής συννενόησης με την ταυτότητα (και με την εξουσιοδότηση αν πρόκειται για νομίμο εκπροσώπο) για και να τον παραλάβει.

     2)    Να υποβάλλει Αίτηση παραλαβής παπύρου στο ΚΕΠ της περιοχής του, όπου θα γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων του. Το ΚΕΠ θα στείλει το αίτημά στη Γραμματεία και ο πάπυρός θα αποσταλεί  υπηρεσιακά στο ΚΕΠ, από όπου και θα τον παραλάβει (πάλι με την ταυτότητά ή με άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο).

     ΠΡΟΣΟΧΗ

     Τονίζεται ότι η απλή εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα και να αναγράφει επακριβώς τον σκοπό, δηλαδή «εξουσιοδοτώ τον/την…..για να παραλάβει τον πάπυρό μου από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών». Κατόπιν, προσκομίζοντας στη Γραμματεία ή στο ΚΕΠ την εξουσιοδότηση και δείχνοντας την Αστυνομική Ταυτότητα, θα μπορέσει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός να παραλάβει τον πάπυρο, αντί για εσάς.