Ανώτατη διάρκεια φοίτησης


Επισυνάπτονται ο Νόμος υπ' αριθμ. 4957/21-07-2022 (βλέπε άρθρο 76), 4777/17-02-2021 (βλέπε άρθρα 34, 38 & 58) αναφορικά με τη διάρκεια φοίτησης, καθώς και η σχετική εγκύκλιος Ζ1/85873/15-07-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font