Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη αποτελεί αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Masters) και λειτουργεί (με υπουργική απόφαση) από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Το Πρόγραμμα οργανώνουν και λειτουργούν το τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος έχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη αποτελεί η εμβάθυνση των πτυχιούχων Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης, η κατανόηση των ερευνητικών μεθόδων και η προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για τη στελέχωση συναφών επαγγελματικών και επιστημονικών περιοχών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, που αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την προώθησης της έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

i. Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.

ii. Η στενή σύνδεση του προγράμματος σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας.

iii. Η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, με κανόνες δεοντολογίας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

iv. Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλού επιπέδου και η εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης, η διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία θα δημοσιεύεται και θα έχει διεθνή αναγνώριση.

v. Η δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής, που θα ενισχύει τη συνεργασία με αντίστοιχα Π.Μ.Σ. του εξωτερικού.

vi. Η επαρκής κατάρτιση στελεχών με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να εργαστούν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, σε επιχειρήσεις, οργανισμούς στη δημόσια διοίκηση, και να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιωτικών και δημόσιων, και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

vii. Η παροχή ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Βασιζόμενοι σ’ αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, καθώς και παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λπ.

Είναι ευνόητο ότι στο Πρόγραμμα δημιουργείται η υποχρέωση σε όλους τους συντελεστές λειτουργίας του να πρυτανεύει το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. Συνεπώς, η ποιότητα και η συνεχής βελτίωσή της θα πρέπει να διακρίνουν το πρόγραμμα σπουδών, δηλ. τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τα άλλα Τμήματα και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, την γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις συνεργασίας για έρευνα και άλλες εκδηλώσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font