Πρόγραμμα Σπουδών


ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 2 κύκλους σπουδών.  Ο Α' κύκλος περιλαμβάνει τα εξάμηνα Α'-Δ' και ο Β' κύκλος τα εξάμηνα Ε'-Η'.  Ο Α κύκλος περιλαμβάνει 22 μαθήματα και ο Β κύκλος περιλαμβάνει 20 μαθήματα.  Ο κύκλος Α' περιλαμβάνει κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα και ο Β' κύκλος αποκλειστικά μαθήματα επιλογής.  Τα μαθήματα του Β' κύκλου χωρίζονται σε 3 ομάδες, τις ομάδες Α, Β και Γ.  Η ομάδα Α περιλαμβάνει 12 μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας. Η ομάδα Β περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικού περιεχομένου που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας.  Η ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα από συγγενή αντικείμενα, τα οποία προσφέρονται κυρίως από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων.

Στον Α' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 15 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής από την Ομάδα Γ (Α' κύκλος σπουδών) και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει στην αρχή των σπουδών του μία εκ των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), η οποία θα τον ακολουθεί και στα τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας  στα τέσσερα εξάμηνα θα έχουν βαθμό, αλλά θα μετράνε ως ένα μάθημα στο βαθμό του πτυχίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν, να διδαχθούν και δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία δε θα υπολογίζεται στη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφεται στο Diploma Supplement, ως επιπλέον μάθημα.

Στον Β' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 20 μαθήματα από τις ομάδες Α  Β και Γ, από τα οποία τουλάχιστον 6 από την ομάδα Α και το πολύ 2 μαθήματα από την ομάδα Γ. 

Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές  οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων γλωσσών. Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, ο οποίος έχει αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων Γραμματείας) και ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Ε.). Επισημαίνεται ότι η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα επιλογής Β΄ ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών.

Σε όλα τα μαθήματα των ομάδων Α, Β ή Γ  που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού φοιτητών ίσο με 140 φοιτητές.  Όταν το ανώτατο όριο συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων, το μάθημα θα θεωρείται «κλειστό» και δεν θα μπορούν να το δηλώσουν επιπλέον φοιτητές. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται 4 ώρες εβδομαδιαίως.

Εργαστήρια υπάρχουν στα εξής μαθήματα: Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία και Διοίκηση, Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία και Διοίκηση, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Στατιστική για Οικονομολόγους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους.

  • ΟΕ - Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΜΑΔΑ Α
  • ΟΕ - Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΜΑΔΑ Β
  • ΟΕ - Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΜΑΔΑ Γ