Πρόγραμμα Σπουδών


ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 2 κύκλους σπουδών. Ο Α' κύκλος περιλαμβάνει τα εξάμηνα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ και ο Β' κύκλος τα εξάμηνα Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, και Η΄. Ο Α΄ κύκλος περιλαμβάνει 22 μαθήματα και ο Β΄ κύκλος περιλαμβάνει 20 μαθήματα. Ο Α' κύκλος περιλαμβάνει κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα και ο Β' κύκλος αποκλειστικά μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα του Β' κύκλου χωρίζονται σε 3 ομάδες, τις ομάδες Α, Β και Γ. Η ομάδα Α περιλαμβάνει 12 μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας. Η ομάδα Β περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικού περιεχομένου που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα από συγγενή αντικείμενα, τα οποία προσφέρονται κυρίως από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Στον Α' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 15 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής από την ομάδα Γ του Α' κύκλου σπουδών και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει στην αρχή των σπουδών του μία εκ των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), η οποία θα τον ακολουθεί και στα τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας στα τέσσερα εξάμηνα θα έχουν βαθμό, αλλά θα μετράνε  ως ένα μάθημα στον βαθμό του πτυχίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν να διδαχθούν και δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία δεν θα υπολογίζεται στη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος, ως  επιπλέον μάθημα.

Στον Β' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 20 μαθήματα από τις ομάδες Α, Β και Γ, από τα οποία τουλάχιστον 6 από την ομάδα Α και το πολύ 2 μαθήματα από την ομάδα Γ.

Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στον κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων γλωσσών. Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών https://www.uom.gr/eco/kanonismos-ekponhshs-diplomatikon-ergasion. Επισημαίνεται ότι η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα επιλογής της Β΄ ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μάθημα επιλογής στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο, θα αποδίδει πέντε (5)ects, δε θα αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου, δε θα συμμετέχει βαθμολογικά στον υπολογισμό του μέσου όρου του βαθμού των πτυχιούχων και θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα υλοποιείται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο, λαμβάνοντας την ένδειξη «επιτυχώς/ανεπιτυχώς». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο έτος των σπουδών καθώς και οι επί πτυχίω, μόνο για μία φορά, οι οποίοι/ες εφόσον επιλεγούν για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης, οφείλουν να τη δηλώσουν ως μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

Εργαστήρια υπάρχουν στα εξής μαθήματα:

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία και Διοίκηση, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία και Διοίκηση, Στατιστική για Οικονομολόγους Ι και Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ.

Φροντιστήρια υπάρχουν στα εξής μαθήματα:

Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, Οικονομετρία Ι και Οικονομετρία ΙΙ.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 / Α' ΚΥΚΛΟΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 / Β' ΚΥΚΛΟΣ
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font