Πρακτική Άσκηση


Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει θεσμοθετηθεί με την αριθμ 2/19-9-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έχει ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως προαιρετική. Η Πρακτική Άσκηση, αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και αναγράφεται στο Diploma Supplement. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση μέσα από την πρακτική της εφαρμογή, να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους και να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση και συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, τους δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται. 12 Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος απευθύνεται σε τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές και διενεργείται σε κύκλους, η χρονική διάρκεια των οποίων είναι 3 (τρεις) ή 4 (τέσσερις) μήνες, αναλόγως τον κύκλο. Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνον κύκλο. Οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών σε κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη κάθε κύκλου. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των φοιτητών ξεπερνούν τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης η επιλογή πραγματοποιείται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας, και το εξάμηνο φοίτησης σύμφωνα με το Κανονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: http://practice.uom.gr/