Κατατακτήριες Εξετάσεις 2024-2025


Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 12/27-02-2024 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανακοινώνεται η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο συνημμένο αρχείο.

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση συμμετοχής  που επισυνάπτεται, την οποία υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενο δικαιολογητικά  στο egiannop@uom.edu.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 891210 ή 2310 891211

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)Ποιοι/Ποιες έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι) Τεχνολογιών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Ανώτερης σχολής υπερδιετούς και διετούς κύκλο σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

 2) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών

 (Προκειμένου για κάτοχους τίτλων σπουδών από την αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 36, του Ν. 5029/ΦΕΚ 55/τεύχος Α/10-03-2023 «Ρυθμίσεις θεμάτων  του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης- Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 301, παρ. 4 άρθρου 304,άρθρου 313 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 480 του ν. 4957/2022», τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)  δεσμεύονται από τα Μητρώα: α)Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευση της αλλοδαπής και β) Εθνικό Μητρώο τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα  ανωτέρω Μητρώα ακολουθήσετε τον παρακάτω ηλεκτρονικό: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  Εφόσον , ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλλεται επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών και Βεβαίωση  Τόπου Σπουδών. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το ανωτέρω Μητρώο ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου.

γ) Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

 3) Χρόνος κατάθεσης Αιτήσεων:

Οι Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται  ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 4) Χρόνος  διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων:

 Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το χρονικό διάστημα μεταξύ 1 με 20 Δεκεμβρίου 2024. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες θα ανακοινωθούν  μετά το πέρας κατάθεσης αιτήσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font