Σύμβουλοι Σπουδών


Ακαδημαϊκό έτος  2023-2024

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην αριθ. 01/05-09-2023 συνεδρίασή τους, λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου και του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 1467/Β΄/03-05-19), ομόφωνα αποφασίζουν τον ορισμό των Συμβούλων Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ως εξής:

  • Κύρτσου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Γραφείο: 504 ΓΔ

Τηλέφωνο: 2310 891764

email: ckyrtsou@uom.edu.gr

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-12:00

Κατόπιν ραντεβού στο email

 

  • Μπόικος Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 207 ΓΔ

Τηλέφωνο: 2310 891663

email: boikos@uom.edu.gr

Ώρες γραφείου: Παρασκευή 11:00-14:00

Κατόπιν ραντεβού στο email

 

  • Φιλιππιάδης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 310 ΓΔ

Τηλέφωνο: 2310 891770

email: efilipp@uom.edu.gr

Ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη12:00-13:00

Αρμοδιότητες Συμβούλου Σπουδών: 

α) Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των νεοεισερχομένων φοιτητών και φοιτητριών πρώτου κύκλου σπουδών στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Ενημέρωση για το περιεχόμενο μαθημάτων, την αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος και του Ιδρύματος και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων.

γ) Ενθάρρυνση των φοιτητών/φοιτητριών να συμμετέχουν σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ., προκειμένου να κατανοήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σελίδα 2 από 3

δ) Καθορισμός της βέλτιστης σειράς δήλωσης των μαθημάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αποτυχίας στις εξετάσεις, και συζήτηση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα μαθήματα ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

ε) Συζήτηση σχετικά με την επίδοση των φοιτητριών/φοιτητών.

στ) Επιλογή θέματος πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών.

ζ) Δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα του οικείου Ιδρύματος ή/και σε ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πρώτου κύκλου σπουδών και δυνατότητες διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα του οικείου Ιδρύματος ή/και σε ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες δεύτερου κύκλου σπουδών.

η) Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης σε φοιτήτριες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

θ) Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος προς τους φοιτητές (Φοιτητική Μέριμνα, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κ.λπ.).

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font