Κανονισμός Eκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών


Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά)

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, είναι ενταγμένη ως προαιρετική επιλογή στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος σπουδών και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής της Β ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών. Σε κάθε διπλωματική εργασία αντιστοιχεί ένας επιβλέπων Καθηγητής ο οποίος εκτός της επιστημονικής καθοδήγησης της/του φοιτήτριας/φοιτητή έχει την ευθύνη απέναντι στο Τμήμα για την ορθή τήρηση της διαδικασίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της έρευνας και της συγγραφής.

Ο επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ή μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διδάσκει μάθημα οικονομικού ή χρηματοοικονομικού περιεχομένου στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της η/ο φοιτήτρια/φοιτητής εκπαιδεύεται υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα, στην κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός επί μέρους επιστημονικού ερωτήματος κάνοντας συνδυαστική χρήση των προπτυχιακών γνώσεών του. Επιπρόσθετα, μέσω της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δίνεται η ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να αναπτύξουν δικές τους πρωτοβουλίες, να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή βιβλιογραφία και την ερευνητική διαδικασία.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται, και υποβάλλεται ατομικά από κάθε φοιτήτρια/φοιτητή.

1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι επιβλέποντες Καθηγητές διαμορφώνουν τα θέματα τα οποία προτίθενται να προσφέρουν για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των θεμάτων που προτείνονται ανά επιβλέποντα στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτσι ώστε να υπάρχει κατανομή του εκπαιδευτικού έργου μεταξύ περισσότερων μελών ΔΕΠ.

2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στον κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων γλωσσών.

Οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν το θέμα του ενδιαφέροντος τους το οποίο, κατόπιν συνεννόησης, τις/τους ανατίθεται από τον αντίστοιχο επιβλέποντα.

Η διαδικασία ανάθεσης της διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνεται: i) με τη συμπλήρωση και αποστολή στη Γραμματεία του ειδικού εντύπου «έναρξης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας,» και ii) με τη δήλωση της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι π.χ. εκπαιδευτικής άδειας, συνταξιοδότησης ή άλλοι που επιβάλλουν την απουσία του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ κατά την περίοδο εξέτασης της διπλωματικής εργασίας, ο αναπληρωτής επιβλέπων (βλ. παρ. 5) θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διπλωματική εργασία εκτελείται με ευθύνη της/του φοιτήτριας/φοιτητής και με τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση του επιβλέποντα.

Το είδος της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο. Δύναται συνεπώς να είναι εμπειρική ή θεωρητική ή και συνδυασμός των παραπάνω. Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου και όταν αυτή απαιτείται, αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασίας. Με αυτήν την έννοια, ενθαρρύνεται η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών οι οποίες εμφανίζουν στοιχεία πρωτοτυπίας και, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, παράγουν νέα γνώση. Επειδή η εκτεταμένη αντιγραφή κειμένων από βιβλιογραφικές πηγές χωρίς παραπομπή αποτελεί μορφή λογοκλοπής, γι’ αυτό η περιγραφή τους πρέπει να γίνεται με πρωτότυπο λόγο και να ακολουθεί η παραπομπή.

Η διάρκεια της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου "έναρξης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας(docx)"  στη Γραμματεία, με μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας είναι δυνατόν, τόσο από την πλευρά του επιβλέποντα Καθηγητή όσο και από την πλευρά της/του φοιτήτριας/φοιτητής, να συντρέξουν διάφοροι λόγοι που να υπαγορεύουν τη διακοπή της.

Η διακοπή της εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου "διακοπής εκπόνησης διπλωματικής εργασίας(docx)"   Το συγκεκριμένο έντυπο μπορεί να υπογράφεται είτε μόνο από τη/τον φοιτήτρια/φοιτητή, είτε μόνο από το μέλος ΔΕΠ, είτε και από τους δύο.

Στην περίπτωση που η αίτηση διακοπής της διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται εντός των δύο πρώτων μηνών από την ημερομηνία έναρξης, η συμπλήρωση του πεδίου αιτιολόγηση είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Όταν η αίτηση διακοπής υποβάλλεται μετά την πάροδο του πρώτου διμήνου, η συμπλήρωση του πεδίου αιτιολόγηση είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, του αιτήματος επιλαμβάνεται η Συνέλευση του Τμήματος.

Έπειτα από την έγκριση της διακοπής, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής, οφείλει υποχρεωτικά να δηλώσει δύο μαθήματα επιλογής της Β ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών. Το ίδιο οφείλει να πραγματοποιήσει, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είτε αν λάβει μη-προβιβάσιμο βαθμό κατά την αξιολόγηση της διπλωματικής είτε αν δεν καταθέσει διπλωματική μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα από τον παρόντα κανονισμό.

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιτροπή Εξέτασης των διπλωματικών εργασιών αποτελείται από τον επιβλέποντα και ένα μέλος ΔΕΠ συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος το οποίο επιλέγεται από τον επιβλέποντα και εκτελεί χρέη αναπληρωτή επιβλέποντα (βλ. παρ. 2).

Η διπλωματική εργασία παραδίδεται στην Επιτροπή Εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή η οποία πραγματοποιεί τον έλεγχο σε λογισμικό ανίχνευσης ομοιοτήτων ακαδημαϊκών εργασιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται το πρωτότυπο περιεχόμενο της διπλωματικής. Από τον έλεγχο προκύπτει μια Αναφορά Ομοιότητας (Similarity Report) στην οποία αναλύεται το ποσοστό ταύτισης/ομοιότητας της συγκεκριμένης εργασίας με το περιεχόμενο των πηγών από τη βάση δεδομένων του λογισμικού. Η αξιολόγηση του ποσοστού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Εξέτασης και εφόσον δοθεί η σύμφωνη γνώμη της λαμβάνει χώρα η επίσημη υποστήριξή της διπλωματικής από τη/τον φοιτήτρια/φοιτητή ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης. Στη συνέχεια η «Αναφορά Ομοιότητας» (Similarity Report) κατατίθεται μαζί με το κυρίως σώμα της διπλωματικής εργασίας. Η παρουσίαση πραγματοποιείται κατά την περίοδο των εξετάσεων.

6. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η γλώσσα συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος είναι η Ελληνική ή η Αγγλική μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται ως προς:

  • την επιστημονική ποιότητα (τοποθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των στόχων σε σχέση με τα τεκταινόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία, σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση μεθοδολογικής προσέγγισης, επεξεργασία, ερμηνεία και κριτική αποτίμηση αποτελεσμάτων, διεξαγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία αιτιολογημένων προτάσεων για περαιτέρω μελέτη)
  • την αρτιότητα της συγγραφής (παρουσίαση κειμένου και διαγραμμάτων, συνοχή κειμένου, σωστή χρήση της γλώσσας και της επιστημονικής ορολογίας, σωστή παράθεση αναφορών)

Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών στρογγυλοποιημένος στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

Ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο επιβλέπων Καθηγητής και ο βαθμός της διπλωματικής, αναγράφονται στο Diploma Supplement του φοιτητή.

Για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας το οποίο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, αρμόδιο όργανο είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής σας εργασίας ακολουθεί η υποχρεωτική κατάθεσή της στη συλλογή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης (ΨΗΦΙΔΑ). Η ένταξη πραγματοποιείται με τη διαδικασία της αυτοκατάθεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν:

https://www.lib.uom.gr/images/stories/pdf/psepheda_faq/Paper_ProjectSelfDepositELJan2022.pdf.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font