Κανονισμός εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γενικά

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Οικονομικών, είναι ενταγμένη ως προαιρετική επιλογή στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος σπουδών και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής της Β ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών. Σε κάθε διπλωματική εργασία αντιστοιχεί ένας επιβλέπων Καθηγητής ο οποίος εκτός της επιστημονικής καθοδήγησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας έχει την ευθύνη απέναντι στο Τμήμα για την τήρηση των διαφόρων διαδικασιών που ακολουθούν, με σκοπό την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

Ο επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ή  μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διδάσκει μάθημα οικονομικού ή χρηματοοικονομικού περιεχομένου στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της ο/η φοιτητής/φοιτήτρια εκπαιδεύεται, υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα, στην κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός επί μέρους επιστημονικού ερωτήματος κάνοντας συνδυαστική χρήση των προπτυχιακών του γνώσεων. Επιπρόσθετα, μέσω της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δίνεται η ευκαιρία στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να αναπτύξουν δικές τους πρωτοβουλίες, να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή βιβλιογραφία και να έρθουν σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται, και υποβάλλεται ατομικά από κάθε φοιτητή/φοιτήτρια.

1. Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Οι επιβλέποντες διαμορφώνουν τα θέματα τα οποία προτίθενται να διαθέσουν για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των θεμάτων που προτείνονται ανά επιβλέποντα στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα πέντε (5) ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ισόρροπη κατανομή του εκπαιδευτικού έργου μεταξύ περισσότερων μελών ΔΕΠ.

2. Ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας

Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων γλωσσών.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν το θέμα του ενδιαφέροντός τους το οποίο, κατόπιν συνεννόησης, τους ανατίθεται από τον αντίστοιχο επιβλέποντα.

Η ανάθεση της διπλωματικής εργασίας επισημοποιείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στη Γραμματεία του ειδικού εντύπου δήλωσης έναρξης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με απαραίτητη και την δήλωση της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι π.χ. εκπαιδευτικής άδειας, συνταξιοδότησης ή άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την απουσία του επιβλέποντα κατά την περίοδο εξέτασης της διπλωματικής εργασίας, ο αναπληρωτής επιβλέπων (βλ. παρ. 5) θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

3. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Η διπλωματική εργασία εκτελείται με ευθύνη του/της φοιτητή/φοιτήτριας και με τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση του επιβλέποντα.

Ο χαρακτήρας της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο και μπορεί να είναι εμπειρική ή θεωρητική ή και συνδυασμός των παραπάνω. Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου και όταν αυτή απαιτείται, αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασίας. Με αυτήν την έννοια, ενθαρρύνεται η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών οι οποίες εμφανίζουν στοιχεία πρωτοτυπίας και, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, παράγουν νέα γνώση. Επειδή η εκτεταμένη αντιγραφή κειμένων από βιβλιογραφικές πηγές χωρίς παραπομπή αποτελεί μορφή λογοκλοπής, γι’ αυτό το λόγο η περιγραφή των κειμένων να γίνεται με πρωτότυπο λόγο και να ακολουθεί η παραπομπή.

Η διάρκεια της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου έναρξης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία, με μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

4. Διακοπή εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Κατά την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας είναι δυνατόν, τόσο από την πλευρά του επιβλέποντα όσο και από την πλευρά του/της φοιτητή/φοιτήτριας, να συντρέξουν διάφοροι λόγοι που υπαγορεύουν τη διακοπή της.

Η διακοπή της εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου δήλωσης διακοπής εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το συγκεκριμένο έντυπο μπορεί να υπογράφεται είτε μόνο από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, είτε μόνο από τον επιβλέποντα, είτε και από τους δύο.

Στην περίπτωση που η αίτηση διακοπής της διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται εντός των δύο πρώτων μηνών από την ημερομηνία έναρξης, η συμπλήρωση του πεδίου αιτιολόγηση είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση που η αίτηση διακοπής της διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται μετά την πάροδο του πρώτου διμήνου, η συμπλήρωση του πεδίου αιτιολόγηση είναι υποχρεωτική. Του αιτήματος επιλαμβάνεται η Συνέλευση του Τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση της έγκρισης της διακοπής, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει δύο μαθήματα επιλογής της Β ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών.

5. Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών

H εξέταση και αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών γίνεται από τον επιβλέποντα και ένα μέλος ΔΕΠ συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου το οποίο επιλέγεται από τον επιβλέποντα και εκτελεί χρέη αναπληρωτή επιβλέποντα (βλ. παρ. 2).

Η διπλωματική εργασία παραδίδεται στους εξεταστές σε έντυπη μορφή. Μετά την έκδοση της βαθμολογίας η διπλωματική εργασία αναρτάται στην τελική της μορφή ψηφιακά, (αρχείο pdf) στο ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου «Ψηφίδα», https://dspace.lib.uom.gr/

6. Γλώσσα συγγραφής

Η γλώσσα συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος είναι η Ελληνική ή η Αγγλική  μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.

7. Κριτήρια Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται ως προς:

  • την επιστημονική ποιότητα (τοποθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των στόχων σε σχέση με τα τεκταινόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία, σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση μεθοδολογικής προσέγγισης, επεξεργασία, ερμηνεία και κριτική αποτίμηση αποτελεσμάτων, διεξαγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία αιτιολογημένων προτάσεων για περαιτέρω μελέτη)
  • την αρτιότητα της συγγραφής της εργασίας (εμφάνιση κειμένου και διαγραμμάτων, συνοχή κειμένου, σωστή χρήση της γλώσσας και της επιστημονικής ορολογίας, σωστή παράθεση αναφορών)

Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών στρογγυλοποιημένος στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

Ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο επιβλέπων Καθηγητής και ο βαθμός της διπλωματικής, αναγράφονται στο DiplomaSupplement του φοιτητή.

 

Για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας το οποίο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, αρμόδιο όργανο είναι η Συνέλευση του Τμήματος.