Ανακοινώσεις


24/1/2022 Ανακοίνωση Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων φοιτητών-τριών για τις σπουδές στη Γαλλία, αλλά και το ευνοϊκό πλαίσιο ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία 2022, που θα διεξαχθεί υβριδικά:

 

 • Την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 διαδικτυακά: www.ifg.gr
 • το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα με φυσική παρουσία 
 • την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 με φυσική παρουσία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης


Για περαιτέρω πληροφορίες:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Προκήρυξη Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Θεσσαλονίκη, 26/2/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου 3937

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την εγκεκριμένη κατανομή κονδυλίων από την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ακ. Έτος 2018-2019
 2. Τον Οδηγό του Προγράμματος ERASMUS+  https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus
 3. Τον κανονισμό μαθησιακής κινητικότητας Erasmus Plus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

https://www.uom.gr/erasmus-office/kanonismos-kinhtikothtas-gia-spoydes

 

Αποφασίζουμε

 1. Προκηρύσσουμε το πρόγραμμα ERASMUS +/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Σπουδές για το ακ. έτος 2019-2020
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 27/02/2019 έως την Τετάρτη 20/03/2019 και αποκλειστικά στα γραφεία των διοικητικά υπευθύνων των τμημάτων https://www.uom.gr/erasmus-office/pos-ypobalete-aithsh. Μαζί με έντυπο της αίτησης οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν Αναλυτική Γενική Βαθμολογία με Μέσο Όρο όσων μαθημάτων έχουν καταχωρηθεί μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του έτους 20ΧΧ που προηγείται του έτους κατάθεσης της αίτησης του φοιτητή (20XX-1) αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών και φωτοαντίγραφο ταυτότητας. (Στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών παραλαμβάνεται η Αναλυτική Γενική Βαθμολογία με Μέσο Όρο όσων μαθημάτων έχουν καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία αίτησης του φοιτητή.) α. Το έντυπο της αίτησης β. Αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία γ. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών δ. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας, ε. Υ.Δ (αυτή που υπάρχει στο site) στ. Οικογενειακό και ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους, του 2017.

2. Η περίοδος σπουδών ERASMUS+ στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από 3 έως 12 μήνες αλλά όχι περισσότερο από το διάστημα που ορίζεται στις συμφωνίες των τμημάτων (bilateral agreement) και η χρηματοδότηση δεν θα ξεπερνάει τους 4 μήνες.

3. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους φοιτητές στις 3 Απριλίου 2019.

4. Οι φοιτητές, εφόσον επιλεγούν και τελικά αποφασίσουν να μην αποδεχθούν την θέση, θα πρέπει να ενημερώσουν με email το Γραφείο Erasmus στο Erasmus@uom.gr και τον διοικητικό υπεύθυνο του τμήματος τους το αργότερο έως τις 17/4/2017. Οι φοιτητές που αποδέχονται την θέση δεν υποχρεούνται να επικοινωνήσουν, ωστόσο όποιος αμελήσει να επικοινωνήσει ενώ σκόπευε να ακυρώσει, θα θεωρηθεί πως αποδέχεται την θέση και εφόσον παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για να αποδεχτούν ή να απορρίψουν οι φοιτητές την θέση για την οποία έχουν γίνει δεκτοί, η ακύρωση της θέσης τους θα έχει το κόστος αφαίρεσης του δικαιώματος συμμετοχής στο πρόγραμμα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

5. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών εξασφαλίζουν την θέση τους με την εφαρμογή  των κάτωθι κριτηρίων

(i) Ο μέσος όρος (μ.ό.) των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων κατά τη στιγμή κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου.

(ii) Το έτος φοίτησης που διανύει ο υποψήφιος προπτυχιακός φοιτητής κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματός του.

(iii) Ο αριθμός των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς κατά τη χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου.

(iv) Ο αριθμός των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου, όπως αυτά πιστοποιούνται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα υπ’ αριθμ. 116 Π.Δ./τα (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και υπ΄ αριθμ. 146 Π.Δ./τα (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύει αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

6. Οι φοιτητές δεύτερου κύκλου σπουδών εξασφαλίζουν την θέση τους με την εφαρμογή  των κάτωθι κριτηρίων

(i) Τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων θα πρέπει να κατατεθούν στον Διοικητικό Υπεύθυνο του Τμήματος).

(ii) Τις συμμετοχές των φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια, με ή χωρίς κριτές, στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. (Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν είτε θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο, είτε αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο παρουσίασης της ερευνητικής τους εργασίας). Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κριτές και μικρότερη σε συνέδρια της ημεδαπής χωρίς κριτές.

(iii) Τον αριθμό των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών, όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς πιστοποίησης.

(iv) Τον μέσο όρο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αυτός αποδεικνύεται από τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που οι φοιτητές έχουν καταθέσει.

7. Οι φοιτητές τρίτου κύκλου σπουδών εξασφαλίζουν την θέση τους με την εφαρμογή  των κάτωθι κριτηρίων

(i) Τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων θα πρέπει να κατατεθούν στον Διοικητικό Υπεύθυνο του Τμήματος).

(ii) Τις συμμετοχές των φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια, με ή χωρίς κριτές, στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. (Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν είτε θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο, είτε αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο παρουσίασης της ερευνητικής τους εργασίας). Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κριτές και μικρότερη σε συνέδρια της ημεδαπής χωρίς κριτές.

(iii) Τον αριθμό των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών, όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς πιστοποίησης.

(iv) Τον μέσο όρο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει. Μεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδεται στο βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

8. Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές που:

 • είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και φοιτούν τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών. Αιτήσεις από φοιτητές του πρώτου έτους γίνονται δεκτές μόνο από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής κατ’ εξαίρεση και κατόπιν συνεννόησης με το ΙΚΥ, Εθνικό φορέα διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+.
 • δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το γραφείο ERASMUS και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)
 • δεν έχουν ακυρώσει χωρίς σοβαρή αιτιολογία τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS+ σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό κατά τo ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 • Οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα  LLP/ERASMUS στο εξωτερικό, θα εξετασθούν μόνο εφόσον εναπομένουν διαθέσιμα κονδύλια, μετά την ικανοποίηση των έγκυρων αιτήσεων των φοιτητών που μετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ERASMUS+.
 • Οι φοιτητές που έχουν ποινές με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους αποκλείονται για το ίδιο χρονικό διάστημα από τις μετακινήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Για τις ως άνω επιβληθείσες ποινές ζητά ενημέρωση από τις γραμματείες ο Διοικητικά Υπεύθυνος.

9. Οι παραπάνω ρυθμίσεις και υποχρεώσεις ισχύουν και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που θα μετακινηθούν με μηδενική χρηματοδότηση ενόλω ή εν μέρει  από το πρόγραμμα ERASMUS+  στο εξωτερικό.

10. Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των αιτημάτων κινητικότητας που δεν θα τύχουν χρηματοδότησης, στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη ικανοποίησης των αιτημάτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ υπερβαίνει το διαθέσιμο χρηματικό ποσό του προγράμματος. Ο ορισμός εκείνων που δεν θα λάβουν χρηματοδότηση, πραγματοποιείται έπειτα από την κατάταξη των αιτημάτων συμμετοχής του συνόλου των αιτούντων προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος σε έναν ενιαίο πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους της αριθμητικής τιμής του αλγόριθμου κατάταξης, όπως αυτός ορίζεται στον Ιδρυματικό Κανονισμό Μαθησιακής Κινητικότητας και έχει υπολογιστεί από τους ερασμιακούς διοικητικούς υπευθύνους των Τμημάτων του Ιδρύματος. Η χρηματοδότηση των προπτυχιακών αιτημάτων κινητικότητας ξεκινά από το αίτημα που βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα κατάταξης, και για το οποίο έχει υπολογιστεί η μεγαλύτερη αριθμητική τιμή κατάταξης, και συνεχίζεται κινούμενοι προς τα κάτω στον πίνακα κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου χρηματικού ποσού.

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων,

Ακαδημαικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font