Κινητικότητα για προσωπικό με αναπηρίες


Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με αναπηρίες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση.

Δυνατότητα για υποβολή αίτησης για πρόσθετη χρηματοδότηση έχουν οι οι Καθηγητές και το Προσωπικό με αναπηρίες οι οποίοι αντίστοιχα διδάσκουν ή εργάζονται στο Πανεπιστήμιο και έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα κινητικότητας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση  πρόσθετης χρηματοδότησης στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΟΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η έγκριση της αίτησης πρόσθετης χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο έχει δεσμευτεί από την Εθνική Μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κατά την επιστροφή τους οι μετακινούμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+, θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα από όπου εγκρίθηκε η μετακίνησή τους, οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα πρόσθετη χρηματοδότηση. 
Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς.

Νέο Φυλλάδιο για ΑΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ το νέο φυλλάδιο για τα άτομα με αναπηρίες, σε ηλεκτρονική μορφή.

https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes

 Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε το παρακάτω ΦΕΚ


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font