Φιλοσοφία του Προγράμματος


Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 έχει  ως βασική προτεραιότητα να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων και την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα, αλλά και να ενθαρρύνει την ιδιότητα του ενεργού πολίτη μεταξύ των νέων. Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Η Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) του προγράμματος Erasmus+, Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων παρέχει στους συμμετέχοντες υποτροφίες για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα.

Όσον αφορά στους φοιτητές, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης επιδιώκονται τα εξής αποτελέσματα:

 • η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων
 • η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας·
 • η καλλιέργεια του πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και του επιχειρηματικού πνεύματος·
 • η αύξηση της αυτό-ενδυνάμωσης και της αυτοεκτίμησης·
 • η βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες
 • η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης
 • η ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία
 • η ευρύτερη ενημέρωση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ
 • η αύξηση κινήτρων για τη συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα (τυπικής/μη τυπικής) εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό

Όσον αφορά στο προσωπικό στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,  οι δραστηριότητες κινητικότητας αναμένεται να αποφέρουν τα εξής αποτελέσματα:

 • βελτίωση των γνώσεων ανάλογα με το επαγγελματικό τους περιβάλλον (διδασκαλία, κατάρτιση, κ.λπ.)
 • ευρύτερη κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την εργασία νέων σε όλες τις χώρες
 • αύξηση της ικανότητας τους να επιφέρουν αλλαγές σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και διεθνούς εξωστρέφειας στους εκπαιδευτικούς τους οργανισμούς
 • καλύτερη ποιότητα της εργασίας και των δραστηριοτήτων τους προς όφελος των φοιτητών
 • ευρύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία
 • αύξηση της ικανότητάς τους να καλύπτουν τις ανάγκες των μειονεκτούντων
 • αυξημένη στήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους
 • αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης
 • βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες
 • αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή τους εργασία.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font