Κανονισμός Κινητικότητας Προσωπικού


Ο Κανονισμός Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Erasmus+ εγκρίθηκε στην υπ' αρ. 28/10.7.2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.