Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
6ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  (ΟΔ0613)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  (ΟΔ0807-1)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
  (ΟΔ0612)

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΟ613

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA125/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της διαφήμισης και να εντρυφήσουν σε συγκεκριμένες πτυχές και επιμέρους τεχνικές της, οι οποίες απασχολούν σε σημαντικό βαθμό τους σύγχρονους διαφημιστές. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης, να διδάξει στους/στις φοιτητές/τριες πώς να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο διαφημιστικό πρόγραμμα, που θα συνδυάζει τα νέα και τα παραδοσιακά μέσα. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

−        Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ακόλουθες έννοιες: διαφημιστική ιδέα, διαφημιστικό περίγραμμα, διαφημιστική περίληψη, ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, προωθητικό μείγμα, ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και επιλογή διαφημιστικών μέσων.

−        Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για την ανάπτυξη σύγχρονων επικοινωνιακών εκστρατειών, που θα λαμβάνουν υπόψη τους το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό – κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και θα χρησιμοποιούν τα σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία.

−        Να εργάζονται σε ομάδα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διαφημιστικού πλάνου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του επιχειρησιακούς παράγοντες και παράγοντες του εξωτερικού μίκρο και μάκρο περιβάλλοντος.

−        Να παρουσιάζουν μία εργασία δημοσίως και να απαντούν με αξιώσεις στα ερωτήματα που τίθενται από το κοινό.


 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Διαφήμιση» αναφέρεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων της διαφήμισης και της προώθησης από τη σκοπιά της επιχείρησης και της διαφημιστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται τα στάδια που συνθέτουν το διαφημιστικό πρόγραμμα διαπιστώνονται οι στόχοι ενώ προσδιορίζεται ο ρόλος και η βαρύτητα των συμμετεχόντων/ουσών στη διαδικασία. Συζητούνται οι παράγοντες που επιδρούν στο ύψος και στον τρόπο καθορισμού του διαφημιστικού προϋπολογισμού. Εξετάζεται η στρατηγική δημιουργίας της διαφήμισης που οριοθετείται από τη «δημιουργική ιδέα», η «μοναδική πρόταση πώλησης» (U.S.P), το «μήνυμα», ο «σχεδιασμός του περιγράμματος», η «απεικόνιση» και η «ανάπτυξη του κειμένου». Η επιλογή των «μέσων μαζικής επικοινωνίας» (μ.μ.ε) για την παρουσίαση του «μηνύματος» και η αγορά «χρόνου» και «χώρου» σε αυτά καλύπτονται εκτεταμένα. Γίνεται αναφορά στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της διαφημιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται οι εξελίξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο, η πολιτική διαφήμιση και η κοινωνική διάσταση της διαφήμισης. Επιπρόσθετα αναλύονται σύγχρονα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, όπως η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, τα κοινωνικά μέσα, η εγγενής διαφήμιση, η κοινωνική διάχυση του μηνύματος (word of mouth) και το μάρκετινγκ επιρροής (influencer marketing).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Ανάλυση Case Studies

20

Εργασία

50

Παρουσίαση

30

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές εξετάσεις και την εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Τελική εξέταση: 60%

Εργασία: 40% (30% κείμενο και 10% παρουσίαση)

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Προτεινόμενο Σύγγραμμα

Γ.Χ. Ζώτος (2018), Διαφήμιση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, 5η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Press.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

G.E. Belch & M. A. Belch (2018), Διαφήμιση και Προώθηση, 10η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.

Συλλογικό έργο (2009), Μάρκετινγκ και Διαφήμιση μέσω της Google, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Ν.Α. Christakis, και J.H. Fowler (2011), Συνδεδεμένοι, Αθήνα: Κάτοπτρο.

J. Jarvis (2011), Τι θα έκανε η Google, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ι.Ε. Τηλικίδου-Στογιάννη (2003), Μεταμοντέρνο Μάρκετινγκ: Ανασκόπηση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Λ. Χατζηθωμάς (2008), Το χιούμορ στην Τηλεοπτική Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

M. Χαιρετάκης (2010), ΜΜΕ, Διαφήμιση, Κατανάλωση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις University Studio Press.

F.K. Beard, (2007), Humor in the Advertising Business: Theory, Practice and Wit, Rowman & Littlefield Pub. Inc.

S. Brown (1999), Postmodern Marketing, International Thomson Business Press.

Evans, D. and McKee (2010), Social Media Marketing: The next generation of business engagement, John Wiley & Sons.

C.S. Gulas and M.G. Weinberger (2006). Humor in advertising: A comprehensive analysis, Armock, NY: M.E. Sharpe.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ü  Journal of Advertising

ü  Journal of Advertising Research

ü  International Journal of Advertising

ü  Journal of Marketing Communications

ü  Journal of Marketing

ü  Journal of the Academy of Marketing Science

ü  European Journal of Marketing

ü  Journal of Consumer Research

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0807-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού  Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Παρέχεται πληροφόρηση, το περίγραμμα, η ύλη των εξετάσεων, οι οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών και οι διαφάνειες του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου. Άρθρα σχετικά με το μάθημα αναρτώνται στη σελίδα https://www.facebook.com/mib.uom

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους, οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται να:

 •  Γνωρίζουν τα κύρια και κρίσιμα θέματα σχετικά με την άσκηση εμπορικών και παραγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 •  Έχουν αποκτήσει γνώσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των αγορών, οι διεθνείς συναλλαγές, οι απαραίτητες προσαρμογές στις λειτουργίες της επιχείρησης όταν διεθνοποιεί τις δραστηριότητές της, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους, οι εξαγωγικές δραστηριότητες, οι στρατηγικές παραγωγής σε ξένες χώρες κ.ά., καθώς και η σημασία τους στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 •  Έχουν κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους οι αποφάσεις των επιχειρήσεων οι σχετικές με την ενασχόλησή τους με το εξαγωγικό και το εισαγωγικό εμπόριο καθώς και με την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της σε μια ξένη χώρα (της αποκαλούμενης ‘‘εξωστρέφειας των επιχειρήσεων’’) επηρεάζουν

α.  την ανταγωνιστικότητά τους στην εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές,

β.  τη βελτίωση της κερδοφορίας τους,

γ.  την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την απασχόληση, την ανεργία και τα εισοδήματα των νοικοκυριών,

 •  Γνωρίζουν πώς να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στο μάθημα για τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες έτσι ώστε να τις χρησιμοποιούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση που θα εργάζονται για να

α. αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους συναλλαγματικούς κινδύνους που συνεπάγονται οι Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες εκτός Ευρωζώνης,

β.  προτείνουν τη βέλτιστη μέθοδο άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων,

γ.  προτείνουν τη βέλτιστη στρατηγική παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών της σε μια ξένη χώρα.

Γενικές Ικανότητες

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 4. Λήψη αποφάσεων
 5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.
 2. Η Παγκοσμιοποίηση, η Διεθνοποίηση και ο Διεθνής Ανταγωνισμός.
 3. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις: Χαρακτηριστικά, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα.
 4. Οι Διεθνείς Συναλλαγές, οι Αγορές Συναλλάγματος, οι Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι και η Αντιμετώπισή τους.
 5. Οφέλη, Λόγοι και Κίνητρα για τη Διεθνοποίηση των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.
 6. Οι Στρατηγικές Άσκησης των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων: Χαρακτηριστικά, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα. 
 •  Μέθοδοι Άσκησης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων
 •  Στρατηγικές Παραγωγής σε Ξένες Χώρες:  Συμφωνίες Παραγωγής, Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licensing), Διεθνείς Συμφωνίες Δικαιόχρησης (International Franchising), Διοικητικά Συμβόλαια, Συμφωνίες Κατασκευής Έργων με το ‘‘Κλειδί στο Χέρι’’, Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας, Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις (International Joint Ventures), Ολικές και Μερικές Εξαγορές
 •  Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (International Strategic Alliances)
       7. Ο Διεθνής  Κύκλος  Ζωής  του  Προϊόντος. 

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, ύλη εξετάσεων, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ.). Επίσης, για την επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/ήτριες μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με Power Point για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο. Επίσης, αναλύονται μελέτες περιπτώσεων σχετικές με τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Επιπλέον, προσκαλούνται έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων για να παρουσιάσουν τις διεθνείς δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους στους/ις φοιτητές/ήτριες. Τέλος, στις διαλέξεις γίνεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες επιχειρηματικών εφημερίδων και περιοδικών για την ανάλυση πρόσφατων άρθρων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και σε ιστοσελίδες με σχετικά στοιχεία.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής Μελέτη

121

Σύνολο Μαθήματος

160

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης (50% του βαθμού) και ερωτήσεις σχετικές με μια σύντομη μελέτη περίπτωσης που δίνεται την ώρα της εξέτασης (50% του βαθμού). Προαιρετική ατομική ή ομαδική (έως 3 άτομα) εργασία σε θέματα Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που εάν βαθμολογηθεί με 10 προσθέτει 2 μονάδες (με 9 προσθέτει 1,8 κ.ο.κ.) στον προβιβάσιμο βαθμό του/ης φοιτητή/ήτριας, σε όποια εξεταστική περάσουν το μάθημα.  

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α.     Ελληνικά

13   Griffin, R.W. & Pustay, M.W., Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, Εκδ. Τζιόλα, 2018.

14   Χατζηδημητρίου, Γ., Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικούλα, 2003.

15   Ball, D.A., Geringer, J.M., Minor, M.S. & McNett, J.M, Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Μετάφραση 12ης Έκδοσης, Εκδ. Επίκεντρο, 2010.

16   Αυλωνίτης, Γ.Ι., Λυμπερόπουλος, Κ. και Τζαναβάρας, Β., Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Rosili, Αθήνα, 2010. 

17   Θανόπουλος, Γ., Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις, Εκδ. Interbooks, 2006. 

18   Πανηγυράκης, Γ.,  Διεθνές Marketing, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2013.

19   Φιλαδαρλής, Μπ., Ο Τζακ, η Φασολιά και οι Εξαγωγές, Global Greece, Θεσσαλονίκη, 2014.

20   Cateora, P.R. και Graham, J.L., Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδ. Παπαζήση, 2 Τόμοι, Μετάφραση 10ης έκδοσης (1999), 2003.

Β.      Αγγλικά

 1. Albaum, G., Duerr, E. & Josiassen, A., International Marketing and Export Management, 8th ed., Pearson, 2016. 
 2. Czinkota, M.R. & Ronkainen, I.A., International Marketing,  10th ed., South-Western, 2013.
 3. Cavusgil, S.T., Knight, G. & Riesenberger, J., International Business: The New Realities, Pearson, 2012.
 4. Daniels, J.D., Radebaugh, L.H. & Sullivan, D.P., International Business: Environments and Operations, Addison Wesley, 2015.
 5. Ghauri, P.N. & Cateora, P., International Marketing,  4th ed., McGraw-Hill, 2014.
 6. Griffin, R. & Pustay, M., International Business: A Managerial Approach, Addison Wesley, 2015.
 7. Hill, C.W., International Business: Competing in the Global Marketplace, McGraw-Hill, 2014.
 8. Luthans, F. & Doh, J.P., International Management: Culture, Strategy and Behavior, McGraw-Hill, 2015.
 9. Keegan, W.J., Brill, E.A. & Puri, S., International Marketing Management, Pearson, 2014.
  1. Kotabe, M. & Helsen, K. International Marketing, Wiley, 2015.
  2. Madura, J.,  International Financial Management,  South-Western College, 2015.
  3. Ricks, D.,  Blunders in International Business,  Blackwell  Business,  2011.

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

Journal of International Business Studies, International Business Review, Journal of International Management, Journal of World Business, Management International Review, Strategic Management Journal, European Journal of International Management, Review of International Business and Strategy, Research in International Business and Finance, International Review of Strategic Management, Journal of Business Research, Long Range Planning, European Business Review, International Entrepreneurship and Management Journal, Harvard Business Review, Business Horizons, California Management Review, Sloan Management Review.

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0612

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

 

3

6

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Υποχρεωτικό - Ειδικότητας

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA106/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της διοίκησης των έργων, μεθόδους επιλογής και αξιολόγησης  έργων, τεχνικές  και  μεθόδους  χρονικού  προγραμματισμού, ανάλυσης κόστους‐διάρκειας,  βέλτιστης κατανομής και εξομάλυνσης πόρων ενός έργου, και μεθόδους ελέγχου ενός έργου.
 • Αξιολογούν έργα και προγράμματα
 • Προγραμματίζουν με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου
 • Παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ένα έργο.

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσω συζητήσεων, ασκήσεων και εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος

    

 
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της διαχείρισης του έργου και των αρχών της σε ένα σύγχρονο περιβάλλον του έργου. Στόχος του είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες, σε συνδυασμό με την ορολογία που αναγνωρίζονται από το Project Management Institute (PMI).

Θα καλυφθούν ενότητες διαχείρισης έργων όπως, κύκλος ζωής του έργου,  διαγράμματα ιεραρχικής δομής, διαγράμματα Cantt και δίκτυα. Τεχνοοικονομική ανάλυση και Κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου. Προγραμματισμός Έργων: αντικείμενο, στόχοι, περιορισμοί, προσδιορισμός δραστηριοτήτων, εκτίμηση χρονικής διάρκειας και απαιτούμενων πόρων, κατασκευή δικτύου έργου, χρονικός προγραμματισμός, κρίσιμη διαδρομή, πιθανολογικά δίκτυα, ανάλυση κόστους, εξομάλυνση πόρων. 

1η Εβδομάδα:

Εισαγωγή

2η Εβδομάδα:

Αξιολόγηση Έργων - Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Έργων

3η Εβδομάδα:

Τεχνικοοικονομική ανάλυση

4η Εβδομάδα:

Κοστολόγηση κύκλου ζωής

5η Εβδομάδα:

Κρησάρισμα και επιλογή έργου

6η Εβδομάδα:

Αντικείμενο και οργανωσιακή δομή έργου

7η Εβδομάδα:

Χρονοπρογραμματισμός έργου – Μέθοδος CPM-PERT

8η Εβδομάδα:

Χρονοπρογραμματισμός έργου – Πιθανοτική προσέγγιση

9η Εβδομάδα:

Αναθεώρηση Προγράμματος και Συμπίεση χρόνου του έργου

10η Εβδομάδα:

Διαχείριση πόρων

11η Εβδομάδα:

Προϋπολογισμός έργου

12η Εβδομάδα:

Έλεγχος έργου

13η Εβδομάδα

Τελικές γραπτές εξετάσεις

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

50

Αυτοτελής Μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

-               Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Pinto, J.K. (2016). Διοίκηση έργων: Η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, Broken Hill Publishers, Αθήνα
 • Σημειώσεις διαλέξεων του διδάσκοντα στο http://compus.uom.gr/BA233/index.php

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 • Shtub A. Bard J. F. Globerson S., (2008). Διαχείριση έργων: Διεργασίες, μεθοδολογία και τεχνικοοικονομική, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.
 • Burke R., (2002) Διαχείριση έργου (project management): Τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου, Εκδόσεις Κριτική.
 • Chapman, C., Διαχείριση κινδύνων έργων : Διεργασίες, τεχνικές και εμβαθύνσεις, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009.
 • Maylor, H., (2005) Διαχείριση έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Verzuh Ε., Εισαγωγή στη διαχείριση έργων (project management), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2002.
 • Δημητριάδη A., (2004) Διοίκηση, Διαχείριση Έργου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Κοκκόση A. I., (2005) Διαχείριση έργων (project management), Σύγχρονη Εκδοτική.
 • Πολύζου Σ., (2011) Διοίκηση και διαχείριση έργων, Εκδόσεις Κριτική.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & WEBSITES

1.    Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Project Management Journal
 • International Journal of Project Management

2.    Websites:

 • Columbia University - Project Management Resources: http://www.columbia.edu/~jm2217/
 • Επίσημο website του Microsoft Project 2010: http://www.microsoft.com/project/en/us/project-professional-2010.aspx

3.    Επιστημονικοί / Επαγγελματικοί Οργανισμοί:

 • Project Management Institute (PMI): http://www.pmi.org/
 • Association for Project Management (APM): http://www.apm.org.uk/

International Project Management Association (IPMA): http://www.ipma.ch/

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Αθλητικό Μάρκετινγκ")
  (ΟΔ0519)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0617)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
  (ΟΔ0416)
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
  (ΟΔ0508)
 • ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)
  (ΟΔ0615)
 • ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (WELFARE STATE IN THE EUROPEAN UNION)
  (ΟΔ0610)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (SPC)
  (ΟΔ0619)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0609-1)

Τσιότσου Ροδούλα   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0519

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

(πρώην «Αθλητικό Μάρκετινγκ»)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=14

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τη φιλοσοφία και τις μορφές του Αθλητικού Μάρκετινγκ.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες θα:

•     Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του αθλητικού μάρκετινγκ.

 • Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη σημασία του αθλητικού μάρκετινγκ στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
 • Κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ του αθλητικού μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ μέσω του αθλητισμού.

•     Μπορούν να περιγράψουν τη δοµή και τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης των αθλητικών υπηρεσιών.

•   Κατανοήσουν τη σημασία και το ρόλο της ανάπτυξης εσόδων στον αθλητισμό μέσω της χορηγίας (sponsoring), των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικών γεγονότων (broadcasting rights) και των δωρεών.

•  Κατανοήσουν τη χρήση του µίγµατος µάρκετινγκ και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που αφορούν στα αθλητικά προϊόντα/υπηρεσίες.

 • Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των αθλητικών καταναλωτών καθώς και την κατηγοριοποίησή τους.
 • Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που διέπουν το αθλητικό μάρκετινγκ ως μια εφαρμογή του μάρκετινγκ υπηρεσιών.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη διοικητικών αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδικές ασκήσεις
 • Ατομική και πρακτική εργασία
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στη διαχείριση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (αναπήρων, προσφύγων, γυναικών κτλα).
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

-          Εισαγωγή

-          Η αθλητική δραστηριότητα στην αρχαιότητα

-          Ο αθλητισμός στον 20ο αιώνα

-          Ο αθλητισμός σήμερα ως μέρος της βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου

-          Ορισμός του αθλητικού μάρκετινγκ

-          Οι διαστάσεις του αθλητικού μάρκετινγκ

-          Το μίγμα μάρκετινγκ των αθλητικών προϊόντων

-          Ο σκοπός του αθλητικού μάρκετινγκ

-          Επίλογος

ΜΕΡΟΣ Α:             ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ

-          Εισαγωγή

-          Οι κατηγορίες των αθλητικών καταναλωτών/πελατών

-          Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των αθλητικών καταναλωτών/πελατών

-          Επίλογος                                       

Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-          Εισαγωγή

-          Το υπόδειγμα των τριών σταδίων στις αθλητικές υπηρεσίες

-          1ο Στάδιο: Πριν την αγορά της αθλητικής υπηρεσίας

-          2ο Στάδιο: Αγορά και κατανάλωση της αθλητικής υπηρεσίας

-          3ο Στάδιο: Μετά την αγορά και την κατανάλωση της αθλητικής υπηρεσίας

-          Επίλογος

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-          Εισαγωγή

-          Τα γενικά χαρακτηριστικά των αθλητικών προϊόντων-υπηρεσιών

-          Η φύση του αθλητικού προϊόντος-υπηρεσιών

-          Τα επίπεδα των αθλητικών προϊόντων-υπηρεσιών

-          Επίλογος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-          Εισαγωγή

-          Οι τύποι των αθλητικών υπηρεσιών

-          Η υλική διάσταση των αθλητικών υπηρεσιών

-          Η άυλη/διευρυμένη διάσταση των αθλητικών υπηρεσιών

-          Ανάπτυξη νέων αθλητικών υπηρεσιών/καινοτομιών

-          Επίλογος

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-          Εισαγωγή

-          Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αθλητικών υπηρεσιών και η επίδρασή τους στην τιμολόγηση

-          Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση των αθλητικών υπηρεσιών

-          Η στρατηγική τιμολόγησης στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Επίλογος

Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

-            Εισαγωγή

-            Ο ρόλος της διανομής στις αθλητικές υπηρεσίες

-            Οι τύποι και οι μέθοδοι επαφής στη διανομή των αθλητικών υπηρεσιών

-            Στρατηγικές διανομής των αθλητικών υπηρεσιών

-            Η άμεση διανομή στις αθλητικές υπηρεσίες

-            Η επιλογή της τοποθεσίας της αθλητικής εγκατάστασης

-            Τα χαρακτηριστικά του αθλήματος/των αθλητικών δραστηριοτήτων

-            Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αθλητικών εγκαταστάσεων

-            Πολύ-λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις

-            Η περίπτωση της Allianz Arena

-            Επίλογος

Η ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-          Εισαγωγή

-          Ο ρόλος της έμμεσης διανομής

-          Η ιστορία των μεταδόσεων αθλητικών αγώνων στην Ελλάδα

-          Τα ΜΜΕ ως δίκτυα της έμμεσης διανομής

-          Α. Η τηλεόραση ως μέσο μετάδοσης αθλητικών θεαμάτων

-          Β. Η μετάδοση αθλητικών αγώνων/γεγονότων μέσω ραδιοφώνου

-          Γ. Το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία ως μέσα διανομής των αθλητικών υπηρεσιών

-          Η διαδικασία της έμμεσης διανομής των αθλητικών γεγονότων/πρωταθλημάτων

-          Η πειρατεία στις αθλητικές μεταδόσεις

-          Επίλογος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-          Εισαγωγή

-          Σχεδιάζοντας το σύστημα παροχής της αθλητικής υπηρεσίας

-          Οι προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό blueprinting της αθλητικής υπηρεσίας

-          Πρακτικά ζητήματα στο σχεδιασμό του blueprint των αθλητικών υπηρεσιών

-          Ο ρόλος των αθλητικών πελατών στην εφαρμογή του blueprint

-          Επίλογος

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-          Εισαγωγή

-          Η σημασία του περιβάλλοντος στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Θεωρητικές προσεγγίσεις και υποδείγματα για το ρόλο του περιβάλλοντος στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Οι διαστάσεις του περιβάλλοντος των αθλητικών υπηρεσιών

-          Το κοινωνικό περιβάλλον των αθλητικών υπηρεσιών

-          Επίλογος

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-          Εισαγωγή

-          Η σχέση της διοίκησης και του μάρκετινγκ στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Το εσωτερικό μάρκετινγκ και η εφαρμογή τους στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Οι συγκρούσεις στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Επίλογος

ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-          Εισαγωγή

-          Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της επικοινωνίας στις αθλητικές υπηρεσίες

-          Σχεδιάζοντας την αποτελεσματική επικοινωνία στις αθλητικές επιχειρήσεις

-          Στάδιο 1: Ανάλυση της παρούσας κατάστασης

-          Στάδιο 2:  Καθορισμός των επικοινωνιακών στόχων

-          Στάδιο 3: Προσδιορισμός του/ων κοινού(ων)-στόχου(ων)

-          Στάδιο 4: Δημιουργία του μίγματος επικοινωνίας

-          Στάδιο 5:  Εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής

-          Στάδιο 6: ‘Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

ΜΕΡΟΣ Β: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

-          Εισαγωγή

-          Ορισμός και εξέλιξη της αθλητικής χορηγίας

-          Αιτίες ανάπτυξης της αθλητικής χορηγίας

-          Οφέλη για τις επιχειρήσεις από τις αθλητικές χορηγίες

-          Διαδικασία λήψης απόφασης ανάληψης χορηγίας

-          Καταχρηστικό μάρκετινγκ – ambush marketing

-          Επίλογος

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
 • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
 • Επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/τριες με email και Open Eclass
 • Χρήση βίντεο για παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων
 • Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους
 • Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Case studies

20

Ομαδικές ασκήσεις πεδίου

30

Ατομικές ασκήσεις πεδίου

30

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

20

Σύνολο Μαθήματος

140 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

-  Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

 - Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Βαθμολόγηση:

 • Γραπτή εξέταση:                         10 (100%)

Παρατηρήσεις:

Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

ΔΙΕΘΝΗΣ

 • Sports Marketing, 2nd edition, by Sam Fullerton, McGraw-Hill/Irwin, 2010. (ISBN-13 978-0-07-338111-4)
 • Beech, J. and Chadwick, S (2007). The Marketing of Sport. Prentice Hall.
 • Fullerton, S. (2007). Sports Marketing. McGraw-Hill International Edition.
 • Lagae, W. (2005). Sports Sponsorship and Marketing Communications: A European Perspective, Prentice Hall.
 • Rein, I. Kotler P. and Shields, B. (2006). The Elusive Fan: Reinventing Sports in a Crowded Marketplace. McGraw-Hill.
 • Strategic Sport Marketing By David Shilbury; Hans Westerbeek; Shayne Quick; Daniel Funk (Allen & Unwin, 2009 (3rd edition)

Link to a list of books http://www.topendsports.com/resources/stores.htm?node=149&cat=Sports%20Marketing%20Books

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Τσιότσου, Ρ. (2020). Αθλητικό Μάρκετινγκ, Broken Hill
 • Αλεξανδρής Κ. (2006). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
 • Mullin, B., Hardy, S. and Sutton, W. (2004). Αθλητικό Μάρκετινγκ. Επιμέλεια Αυθίνος Ι. Εκδόσεις Πασχαλίδης.

Σχετικές δημοσιεύσεις από τη διδάσκουσα

 • Amir Zaib Abbasi, Nasser Alqahtani, Rodoula H. Tsiotsou, Umair Rehman, and Ding Hooi Ting (2023). eSports as Playful Consumption Experiences: Examining the Antecedents and Consequences of Game Engagement. Telematics & Informatics. https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.101937
  • Τsiotsou, R. H. (2016) A Service Ecosystem Experience-Based Framework for Sport Marketing, The Service Industries Journal, Vol. 36 No 11-12, pp. 478 – 509, https://doi.org/10.1080/02642069.2016.1255731
  • Tsiotsou, R.H, Alexandris, K. and Cornwell, B. (2014). Using evaluative conditioning to explain corporate co-branding in the context of sport sponsorship. International Journal of Advertising. Vol. 33 (2), pp. 295-327. 10.2501/IJA-33-2-295-327
  • Tsiotsou, R. H. (2013), Sport Team Loyalty: Integrating Relationship Marketing and a Hierarchy of Effects. Journal of Services Marketing, Vol. 27 (6), pp. 458-471.. 10.1108/JSM-01-2012-0002
  • Tsiotsou, R. (2013). Investigating the role of enduring and situational involvement with the program context on advertising effectiveness. Journal of Marketing Communications, Vol. 19, No. 2, pp. 114-135. 10.1080/13527266.2010.542079
  • Alexandris, K. and Tsiotsou, R. (2012). Segmenting Soccer Spectators by Attachment Levels: A Psychographic Profile Based on Team Self-Expression and Involvement. European Sport Management Quarterly, Vol. 12 (1), pp. 65-81, 10.1080/16184742.2011.637174
  • Alexandris, K., Tsiotsou, R. and James, J. (2012). Testing a Hierarchy of Effects Model of Sponsorship Effectiveness. Journal of Sport Management Vol. 26 (5), pp. 363-378, 10.1123/jsm.26.5.363
  • Tsiotsou, R. (2012). Developing a Scale for Measuring the Personality of Sport Teams. Journal of Services Marketing, Vol. 26 (4), pp. 238-252. Emerald10.1108/08876041211237541
  • Tsiotsou, R. (2011). A Stakeholder Approach to International and National Sport Sponsorship. Journal of Business & Industrial Marketing, Emerald Vol. 26 (8), pp. 557 - 565, 10.1108/08858621111179831

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0617

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA150/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

 • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας αναφορικά με τη σύνταξη και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών πληροφοριών
 • Δυνατότητα εφαρμογής αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών στη χρηματοοικονομική ανάλυση μίας επιχείρησης
 • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι

Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της δομής και του πληροφοριακού περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα αναλυτικά εργαλεία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην ανάλυση των λογιστικών πληροφοριών.

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Θεωρητικό πλαίσιο της λογιστικής
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών
 • Ανάλυση νεκρού σημείου και βαθμού λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μόχλευσης

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
 • Επίδειξη της βάσης δεδομένων της βιβλιοθήκης (ICAP DataPrisma) στους φοιτητές για την εύρεση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα αναλυθούν στο πλαίσιο της εργασίας τους και επίδειξη λοιπών πηγών πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδες Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ΓΕΜΗ κ.τ.λ.)
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών. Ανάρτηση των εργασιών των φοιτητών και βαθμολόγησής τους στην πλατφόρμα του Open eClass.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

70

Εκπόνηση ατομικής εργασίας

30

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (60%)
 • Ατομική εργασία (40%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Ηβαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι οιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Γεωργόπουλος Αντ. (2014), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου
 • Στεφάνου Κ. (2017), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με χρήση excel, Εκδόσεις Αλτιντζής Άγγελος

Κάτου Αναστασία   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0416

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA119/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
 • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
 • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
 • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
 • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
 • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
 • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
 • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ψυχολογικό συμβόλαιο
 2. Συναισθήματα και στρες στην οργανωσιακή ζωή
 3. Οργανωσιακή νοημοσύνη
 4. Φωνή και Σιωπή στον χώρο εργασίας
 5. Οργανωτική δομή και σχεδιασμός
 6. Οργανωσιακή κουλτούρα
 7. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
 8. Οργανωσιακή αλλαγή
 9. Λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς
 10. Οργανωσιακή δικαιοσύνη, Ηθική και Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 11. Δημιουργικότητα και καινοτομία
 12. Τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
 13. Παρουσίαση εργασιών

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
 • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και open eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (13x4)

52

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x2)

24

Εκπόνηση μελέτης (project) (12x2)

24

Συγγραφή εργασίας

20

Σύνολο Μαθήματος

120

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

-  Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

-  Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος
 • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)
 • Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

-  Ομαδικής Εργασίας:

 • Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.
 • Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

-  Βαθμολόγηση:

 • Γραπτή εξέταση:                  από 0 μέχρι 10
 • Ομαδική εργασία:               από 0 μέχρι 2

-  Παρατηρήσεις:

 • Όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.
 • Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.
 • Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

1.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

—  Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.

—  Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.

—  Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

—  Robbins, S. and Judge, T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

—  Χυτήρης, Λ. (2001). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

—  Uhl-Bien, M., Schermerhorn, Jr. J.R. and Osborn, R.N. (2016) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.

—  Daft, R. (2005) Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Organizational Behavior and Human Decision Processes
 • Journal of Organizational Behavior
 • Journal of Behavioral Decision Making
 • Journal of Applied Psychology
 • Personnel Psychology
 • European Journal of Work and Organizational Psychology

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0508

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA123/ 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • Προσδιορίζει ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις
 • Δημιουργεί Φύλλα ελέγχου.
 • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
 • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Αποθεμάτων
 • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Απαιτήσεων
 • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Υποχρεώσεων
 • Περιγράφει ελεγκτικές διαδικασίες (εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου) σχετικά με τους λογαριασμούς Εξόδων και Εσόδων
 • Συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες
 • Συγκεντρώνει ελεγκτικά τεκμήρια
 • Γράφει μία Έκθεση ελέγχου
 • Επιχειρηματολογεί σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
 • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Εισαγωγή στην ελεγκτική (Βασικές έννοιες, Διακρίσεις ελέγχου, Νομικό υπόβαθρο). Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος.
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Οργάνωση ελεγκτικής διαδικασίας- εργασίας (Μέθοδοι ελέγχου, Πρόγραμμα ελέγχου, Δειγματοληψία, Αποδεικτικά στοιχεία, Φύλλα εργασίας, Εκθέσεις Ελέγχου).
 • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.
 • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου αποθεμάτων
 • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου  απαιτήσεων
 • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου υποχρεώσεων
 • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου εξόδων.
 • Διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου εσόδων.
 • Ειδικά Θέματα ελέγχου.
 • Εταιρική διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνου και Κίνδυνος Απάτης.
 • Προστιθέμενη Αξία Ελέγχου.

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

41

Συγγραφή εργασιών

20

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ενδεχόμενα επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους φοιτητές.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2017). Ελεγκτική Εσωτερικός έλεγχος Θεωρία και Εφαρμογές, εκδόσεις ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

 • Beasley M., Buckless F., Glover S. and Prawitt (2017). Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
 • Καραμάνης, Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ
 • Λουμιώτης, Β. (2004). Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ
 • Λουμιώτης, Β. (2006). Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής, 2η έκδοση, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα.
 • Παπαστάθης, Π. (2014). Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του, εκδόσεις Παπαστάθης, Αθήνα

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Managerial Auditing Journal
 • International Journal of Auditing
 • Journal of Accounting, Auditing and Finance
 • Current Issues in Auditing
 • Auditing: A Journal of Practice and Theory

Γρούγιου Βασιλική   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0615

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA138/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλά και απαραίτητων πρακτικών, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία, τις διαδικασίες και τα εργαλεία της έρευνας αγοράς. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως η/οι/ο: εισαγωγή στην έρευνα μάρκετινγκ, δευτερογενής έρευνα, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων, ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές τεχνικές, τεχνικές παρατήρησης), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι δειγματοληψίας, έρευνα αγοράς και επικοινωνία, κωδικοποίηση στοιχείων, προετοιμασία στοιχείων για ανάλυση στο SPSS, περιγραφική στατιστική, ανάλυση παραγόντων και αναφορά (report) έρευνας.

Γενικές Ικανότητες

-          Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα της διοίκησης μάρκετινγκ.

-          Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών/μελέτες περιπτώσεων (case studies) του μαθήματος.

-          Ζητείται από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους στις μελέτες περιπτώσεων και τελική εργασία.

-          Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

-           Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία και βελτιώσουν τις ικανότητες παρουσίασης θεμάτων, μέσω ομιλιών τους, που θεραπεύει το μάθημα.

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλά και απαραίτητων πρακτικών, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία και τις διαδικασίες και τα εργαλεία της έρευνας αγοράς.

Περίγραμμα μαθήματος-Αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος*

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ –ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ†

1

Εισαγωγή στην έρευνα μάρκετινγκ

2

Δευτερογενής έρευνα

3

Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων

4

Ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές τεχνικές, τεχνικές παρατήρησης)

5

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου

6

Μέθοδοι δειγματοληψίας

7

Έρευνα αγοράς και επικοινωνία

8

Κωδικοποίηση στοιχείων

9

Προετοιμασία στοιχείων για ανάλυση στο SPSS

10

Περιγραφική στατιστική

11

Ανάλυση παραγόντων και αναφορά (report) έρευνας

12

Νομικά και ηθικά θέματα έρευνας μάρκετινγκ

13

Παρουσιάσεις

Παρατηρήσεις:

*Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του αντικειμένου.

†Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα case studies/quizzes που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση Compus  για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτες περιπτώσεων

15

Ομαδική εργασία και παρουσίαση

20

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Σύνολο Μαθήματος

104 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Τελική γραπτή εξέταση (60%), ομαδική εργασία και παρουσίαση (40% του συνολικού βαθμού)

Η τελική γραπτή εξέταση και εργασία/παρουσίαση καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

Η τελική γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες ανάλυσης μελέτης περιπτώσεων (case studies).

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης (τελικής γραπτής εξέτασης και εργασίας) δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες και να συζητήσουν τις ενδεικνυόμενες απαντήσεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγγράμματα

Γ. Σιώμκος και Δ. Μαύρος, Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη,

Γ. Σιώμκος και Aικ. Βασιλικοπούλου, Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη.

Μ. Πετράκης, Έρευνα Μάρκετινγκ: Η Ερευνητική Μεθοδολογία, Εκδόσεις Σταμούλη.

G.A. Churchill and D. Iacobucci, Marketing Research: Methodological Foundations, South-Western (Dryden).

Wilson, A., Marketing Research: An Integrated Approach, Prentice-Hall.

T. Kinnear and J. Taylor, Marketing Research: An Applied Approach, McGraw-Hill.

Επιστημονικάπεριοδικά

Journal of Marketing

Journal of Consumer Research

Journal of Service Research

Journal of Marketing Science

Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0610

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

(WELFARE STATE IN THE EUROPEAN UNION)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA193/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Οι φοιτητές μελετούν τις λειτουργίες των βασικών θεσμών που αρθρώνουν την κοινωνική πολιτική σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Δίνεται έμφαση σε συζήτηση και γνώση των πτυχών της κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας και σύγκριση της με αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ όπως οι Σκανδιναβικές αλλά και οι χώρες της Ν. Μεσογείου.

3. οι φοιτητές εμβαθύνουν σε κεντρικά προβλήματα της κοινωνικής πολιτικής της χώρας όπως το «συνταξιοδοτικό» , «το δημογραφικό» , οι υπηρεσίες ενεργούς πολιτικής στην αγορά εργασίας για αντιμετώπιση της ανεργίας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Αυτόνομη εργασία

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ευρωζώνη και Κοινωνική Πολιτική
 2. Γήρανση πληθυσμού και Συνταξιοδοτικό στην ΕΕ
 3. Γήρανση πληθυσμού και Συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα
 4. Ενεργή Πολιτική Αγοράς Εργασίας στην ΕΕ
 5. Ενεργή Πολιτική Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα και αντιμετώπιση Ανεργίας
 6. Κρίση χρέους στην Ελλάδα, Μνημόνια και επίπτωση στο κράτος κοινωνικής πρόνοιας
 7. Η  κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια : Τάσεις και Προοπτικές
 8. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας  σε χώρες της  ΕΕ
 9. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας  στην Ελλάδα
 10. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Πανδημία COVID
 11. Δημόσια Συστήματα Εκπαίδευσης στην ΕΕ
 12. Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών
 13. Παρουσιάσεις  Εργασιών / Ανασκόπηση μαθημάτων

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Παραδειγμάτων στη Διδασκαλία (Case studies)

Πρόσβαση μελετών από εξειδικευμένες πλατφόρμες του διαδικτύου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

 

 

Διαλέξεις

8*3=24

Μελέτη / 2 ώρες ανα ώρα διδασκαλίας

24*2 = 48

Εκπόνηση 5 εργασιών και Παρουσίαση τους

48

 

 

Σύνολο ωρών

                        120

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

Γραπτές Εργασίες/ Παρουσιάσεις

Δημόσιες παρουσιάσεις

Τελική εξέταση 40%Εργασίες 50%

Συμμετοχή στο μάθημα 10%

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Μελέτες προσβάσιμες σε επίσημες ιστοσελίδες της ΕΕ www.europa.eu.int , www.eurofound.eu.int

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: Harvard Business Review Case Studies, Personnel Review, Employee Relations, International Journal of Human Resource Management Economist, Financial Times

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0619

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (SPC)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Επιλογής - Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA105/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει το πλαίσιο του ελέγχου ποιότητας και βελτίωσης διαδικασιών και τις τεχνικές του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις στατιστικές αρχές του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών
 • Εφαρμόζουν τις τεχνικές βελτίωσης διαδικασιών και μείωσης της απόκλισης
 • Αποκτήσουν ευχέρεια στην εφαρμογή των μεθοδολογιών του σχεδιασμού πειραμάτων για τη μελέτη της απόκλισης και βελτίωσης διαδικασιών
 • Διεξάγουν μελέτες και ανάλυση της ικανότητας της διαδικασίας
 • Μεταφράζουν τα διαγράμματα ελέγχου
 • Εξηγήσουν την σημασία της ποιότητας
 • Εξηγήσουν τη σημασία της βελτίωσης

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσω συζητήσεων, ασκήσεων και εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το 1931 Walter Shewhart έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Economic Control of Quality of Manufactured Product» και ουσιαστικά παρουσίασε έναν νέο τρόπο κατανόησης του πώς οι στατιστικές μέθοδοι θα μπορούσαν να κάνουν σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση και τη βελτίωση όλων των τύπων των διαδικασιών. Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν πολλές επεκτάσεις του έργου του, επεκτείνοντας τα εργαλεία, τις περιοχές εφαρμογής, καθώς και τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Αυτό το μάθημα θα επικεντρωθεί σε στατιστικές μεθόδους για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας. Θα επικεντρωθεί στα εξής θέματα: ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων μέτρησης, εφαρμογή απλών τεχνικών σχεδιασμού πειραμάτων, εφαρμογή της μεθοδολογίας του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών και στις μεθόδους δειγματοληψίας αποδοχής. 

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Βασικές έννοιες ποιότητας και στατιστικής
 • Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή
 • Ειδικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής με διαλογή
 • Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση
 • Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας
 • Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής
 • Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης
 • Ειδικά διαγράμματα ελέγχου
 • Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου
 • Στατιστικά πειράματα με έναν παράγοντα
 • Στατιστικά πειράματα με πολλούς παράγοντες
 • Μεθοδολογία Taguchi

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

40

Αυτοτελής Μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

120

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασική βιβλιογραφία

 • Ταγαράς, Γ., 2001, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
 • Σημειώσεις διαλέξεων του διδάσκοντα στο http://compus.uom.gr/BA234/index.php

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία

 • Douglas C. Montgomery (2009). Introduction to Statistical Quality Control, 6th Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 • Thomas P. Ryan (2000). Statistical Methods for Quality Improvement, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 • Eugene, L. Grant and Richard S. Leavenworth (1996) Statistical Quality Control, 7th Edition, McGraw Hill.

Επιστημονικά περιοδικά

 • Technometrics
 • Journal of Quality Technology
 • Quality Engineering
 • Quality and Reliability Engineering International

Quality Technology & Quantitative Management

Γεωργίου Ανδρέας   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0609-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

eclass

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση

να αναλύσουν ένα διοικητικό πρόβλημα στα επιμέρους δομικά του στοιχεία (οντότητες, γεγονότα, δραστηριότητες κ.λπ),

να το αποτυπώσουν με γραφικά εργαλεία

να το μοντελοποιήσουν στοιχειωδώς σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης με στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων

να εκτελούν ανάλυση δεδομένων και ανάλυση ευαισθησίας

να παίρνουν αποφάσεις στηριζόμενες στα δεδομένα και τις πληροφορίες  (Data driven decision making)

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμοστικότητα

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προστασία του περιβάλλοντος

Κριτική και αυτοκριτική

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μέθοδος της Προσομοίωσης αποτελεί μία ιδιαίτερη προσέγγιση μαθηματικής μοντελοποίησης στην οποία χρησιμοποιούμε κυρίως λογικές συνθήκες οι οποίες συγκροτούν την λειτουργική κατάσταση ενός συστήματος. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας και του Σχεδιασμού Πειραμάτων (Experimental Design), αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της θεωρίας βελτιστοποίησης και λήψης αποφάσεων στην Καθοδηγητική Αναλυτική (Prescriptive Analytics).

Στο μάθημα αρχικά πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση σχετικά με τις βασικές αρχές μοντελοποίησης και στη συνέχεια επιχειρείται μία εμβάθυνση στις διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων προσομοίωσης (simulation models) με την προσέγγιση των διακριτών γεγονότων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία εκπόνησης του μοντέλου (αποτύπωση, λογικές συνθήκες, διαγράμματα), στο μηχανισμό λειτουργίας, στη σύγκριση με άλλες αναλυτικές τεχνικές ανάπτυξης μοντέλων και  στην εφαρμογή της μεθόδου για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Αναλύονται θέματα όπως "δυναμικά συστήματα", "μοντέλα και μοντέλα προσομοίωσης", ο "χρόνος" , οι "μεταβλητές", τα "δεδομένα", η "σχηματική αναπαράσταση  του μοντέλου", ο "έλεγχος της αξιοπιστίας", οι "γεννήτριες τυχαίων αριθμών", η "παραγωγή τυχαίων γεγονότων", η "ανάλυση των αποτελεσμάτων" και τελικά η λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην παρουσίαση βασικών στοιχείων ενός κλασικού περιβάλλοντος προσομοίωσης (Extend).  Δεν είναι απαραίτητες προχωρημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Στατιστικής. Η διδασκαλία, διεξάγεται εξ' ολοκλήρου στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να αναλύσουν ένα διοικητικό πρόβλημα στα επιμέρους δομικά του στοιχεία (οντότητες, γεγονότα, δραστηριότητες κ.λπ.), να το αποτυπώσουν με γραφικά εργαλεία και να το μοντελοποιήσουν στοιχειωδώς σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης με στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Περίγραμμα διδακτικών ενοτήτων για 13 εβδομάδες

 1. Εισαγωγή (επανάληψη) στην μεθοδολογία μοντελοποίησης
 2. Συστήματα, μοντέλα, μοντέλα προσομοίωσης, παραδείγματα
 3. Οντότητες, γεγονότα, δραστηριότητες, δομικά στοιχεία
 4. Μέθοδοι γραφικής αποτύπωσης, διαγράμματα – προγραμματισμός
 5. Τυχαίοι αριθμοί – δειγματοληψία
 6. Στατιστική Συμπερασματολογία στην Προσομοίωση
 7. Επαλήθευση – εγκυρότητα - αξιοπιστία
 8. Μοντελοποίηση στο περιβάλλον Extend 1
 9. Ομοίως (προσομοίωση σε βασικά μοντέλα ουρών αναμονής)

10. Ομοίως (διαχείριση λογικών συνθηκών και δρομολόγησης)

11. Ομοίως (διαχείριση οντοτήτων)

12. Ομοίως (διαχείριση μεταβλητότητας)

13. Ανακεφαλαίωση – συνεργασία – παρουσίαση εργασιών

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

Πλήρως εργαστηριακό μάθημα

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εργαστηριακές Διαλέξεις

70

Εργασία

50

Σύνολο Μαθήματος

120

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Εξετάσεις και εργασία 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • A. Γεωργίου, I. Κωνσταντάρας και Κ Καπάρης, «Τεχνικές Προσομοίωσς στη Διοικητική Επιστήμη», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr, 2015.
 • Μ. Ρουμελιώτης, Σ. Σουραβλάς, «Τεχνικές Προσομοίωσης», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσαλονίκη, 2011

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font