Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
6ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  (ΟΔ0613)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  (ΟΔ0807-1)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
  (ΟΔ0612)

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Διαφήμιση» αναφέρεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων της διαφήμισης και της προώθησης από τη σκοπιά της επιχείρησης και της διαφημιστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται τα στάδια που συνθέτουν το διαφημιστικό πρόγραμμα διαπιστώνονται οι στόχοι ενώ προσδιορίζεται ο ρόλος και η βαρύτητα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Συζητούνται οι παράγοντες που επιδρούν στο ύψος και στον τρόπο καθορισμού του διαφημιστικού προϋπολογισμού. Εξετάζεται η στρατηγική δημιουργίας της διαφήμισης που οριοθετείται από τη «δημιουργική ιδέα», η «μοναδική πρόταση πώλησης» (U.S.P), το «μήνυμα», ο «σχεδιασμός του περιγράμματος», η «απεικόνιση» και η «ανάπτυξη του κειμένου». Η επιλογή των «μέσων μαζικής επικοινωνίας» (μ.μ.ε) για την παρουσίαση του «μηνύματος» και η αγορά «χρόνου» και «χώρου» σε αυτά καλύπτονται εκτεταμένα. Γίνεται αναφορά στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της διαφημιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται οι εξελίξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο (Internet), η πολιτική διαφήμιση και η κοινωνική διάσταση της διαφήμισης. Επιπρόσθετα αναλύονται σύγχρονα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, όπως η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, τα κοινωνικά δίκτυα, το word of mouth και το Anti-branding.

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

Η διεθνοποίηση των αγορών και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας: Εξέλιξη και Προοπτικές. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Πολυεθνικές επιχειρήσεις: εξέλιξη, σημασία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα είδη των διεθνών συναλλαγών και οι ιδιαιτερότητές τους, η λειτουργία των αγορών συναλλάγματος, οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους, και το Ισοζύγιο Πληρωμών. Δασμολογικοί και μη δασμολογικοί περιορισμοί και εμπόδια στο εξαγωγικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές γενικότερα. Διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων: Λόγοι, κίνητρα και οφέλη. Εξαγωγικές δραστηριότητες και οι μέθοδοι εξαγωγικής επέκτασης. Οι στρατηγικές παραγωγής σε ξένες χώρες: Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρησιμοποίησής τους. Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. Οι θεωρίες του διεθνούς εμπορίου. Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

Αυτό το μάθημα παρέχει μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου. Το μάθημα καλύπτει τόσο τις διοικητικές όσο και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό των έργων, την απόκτηση των απαραίτητων πόρων και την καθοδήγηση των ομάδων έργων για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Τα θέματα περιλαμβάνουν τον στρατηγικό ρόλο των έργων σε σύγχρονους οργανισμούς και τα τεχνικά εργαλεία διαχείρισης (εύρος του έργου, δομή ανάλυσης εργασιών, διαγράμματα δικτύου, εκτίμηση χρονοδιαγραμμάτων και κόστους, κίνδυνοι και διαχείριση της παραγόμενης αξίας).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0519)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0617)
 • ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0614)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
  (ΟΔ0416)
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
  (ΟΔ0508)
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  (ΟΔ0213)
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  (ΟΔ0208)
 • ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Ειδικά Θέματα Έρευνας Μάρκετινγκ)
  (ΟΔ0615)
 • ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  (ΟΔ0610)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (ΟΔ0509-1)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (SPC)
  (ΟΔ0619)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0609-1)

Τσιότσου Ροδούλα   

Περιγραφή

Είναι αναμφισβήτητη σήμερα η οικονομική δύναμη και η γοητεία που ασκεί ο αθλητισμός σε όλο τον κόσμο. Οι μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων καταλαμβάνουν σχεδόν πάντα τις πρώτες θέσεις τηλεθέασης ενώ η εξασφάλιση τηλεοπτικής, διαδικτυακής και ραδιοφωνικής μετάδοσης τους σημαίνει την πληρωμή δισεκατομμυρίων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο αθλητισμός έχει αναπτυχθεί σε έναν ξεχωριστό κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ο οποίος συμβάλει σημαντικά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Η βιομηχανία του αθλητισμού συμπεριλαμβάνεται στη γενικότερη «βιομηχανία της διασκέδασης» (entertainment business) και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ευρύτερη έννοια της διασκέδασης/ψυχαγωγίας. Όπως και οι υπόλοιπες βιομηχανίες διασκέδασης παράγει και προσφέρει υπηρεσίες για να καλύψει τις ανάγκες μιας αγοράς, της αγοράς του ελεύθερου χρόνου. Το µάθηµα σκοπεύει να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τις εφαρμογές και τις μορφές του Αθλητικού Μάρκετινγκ. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του αθλητικού µάρκετινγκ, το μίγμα μάρκετινγκ καθώς και τη διαφορά μεταξύ του αθλητικού μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ μέσω του αθλητισμού. Επίσης, στο μάθημα καλύπτονται έννοιες όπως της χορηγίας (sponsoring), των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικών γεγονότων (broadcasting rights) και των δωρεών. Τέλος, αναλύονται οι αθλητικοί καταναλωτές και η συμπεριφορά τους. Το μάθημα απαιτεί γνώσεις αρχών μάρκετινγκ και μάρκετινγκ υπηρεσιών.

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της δομής και του πληροφοριακού περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα αναλυτικά εργαλεία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην ανάλυση των λογιστικών πληροφοριών. Αρχικά, γίνεται μία παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της Λογιστικής και στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές αρχές και τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Έπειτα, παρουσιάζεται η ανάλυση κοινού μεγέθους και η ανάλυση τάσης καθώς και η χρησιμότητά τους στη συγκριτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ακολουθεί η ανάλυση αριθμοδεικτών (ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, διάρθρωσης κεφαλαίου και επενδυτικών) και τέλος πραγματοποιείται η ανάλυση του νεκρού σημείου της επιχείρησης και η σύνδεσή του με το βαθμό λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Το μάρκετινγκ είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας των οργανισμών (κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών) και τη διευκόλυνση της κάλυψης των προσωπικών και κοινωνικών αναγκών σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας. Το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (business to business) ασχολείται με την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών – επιχειρήσεων (και όχι ατόμων) αποτελώντας ξεχωριστό θέμα μελέτης μέσα στα πλαίσια της επιστήμης του Μάρκετινγκ. Το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ έρχεται να συμπληρώσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις γύρω από το μάρκετινγκ και να δώσει στους σπουδαστές το απαιτούμενο εκείνο πλαίσιο για την εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών στον χώρο των βιομηχανικών αγορών.

Κάτου Αναστασία   

Περιγραφή

Σκοπός: Να εμπλουτίσει βασικά στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς με νέες έννοιες. Να συνδέσει στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς με ερευνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας. Να εφαρμόσει στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς σε πραγματικές καταστάσεις.

Περιλαμβάνει: Ψυχολογικό συμβόλαιο, Συναισθήματα και στρες στην οργανωσιακή ζωή, Οργανωσιακή νοημοσύνη, Εργασιακή φωνή και σιωπή, Οργανωτική δομή και σχεδιασμός, Οργανωσιακή κουλτούρα, Οργανωσιακή αλλαγή, Λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς, Οργανωσιακή δικαιοσύνη, ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη, Δημιουργικότητα και καινοτομία. Τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι η λεπτομερής επισκόπηση της ελεγκτικής διαδικασίας στους οργανισμούς και η εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των οντοτήτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της ελεγκτικής επιστήμης, οι διακρίσεις του ελέγχου και το αντίστοιχο νομικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται  τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και η οργάνωση της ελεγκτικής διαδικασίας (Μέθοδοι ελέγχου, Δειγματοληψία, Αποδεικτικά στοιχεία, Φύλλα εργασίας, Εκθέσεις Ελέγχου). Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αναλύονται ενδελεχώς οι διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σχετικά με τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, τα αποθέματα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια, τις υποχρεώσεις και τους λογαριασμούς των εξόδων και εσόδων. Τέλος εξετάζονται ειδικά θέματα ελέγχου και οι έννοιες της  εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνου, του κινδύνου απάτης και της προστιθέμενης αξίας του ελέγχου.

Παπαθανασίου Ιάσων   

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αφορά στην παρουσίαση-εκμάθηση προχωρημένων δυνατοτήτων του  MS Excel. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει θέματα όπως οι τελεστές, οι συναρτήσεις, οι απόλυτες και σχετικές αναφορές, τη δημιουργία UserForms και προσαρμοσμένων εναλλακτικών παραθύρων διαλόγου, την ενσωμάτωση χειρισμού συμβάντων και στοιχείων αλληλεπίδρασης με άλλες εφαρμογές, την εργασία με διαδικασίες VBA και διαδικασίες συναρτήσεων και τη δόμηση φιλικών στον χρήστη γραμμών εργαλείων, μενού και συστημάτων βοήθειας. Επίσης θα εισάγει τον φοιτητή σε διαδικασίες επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα σε επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με το εργαλείο Solver.

Τζιώνας Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τα κυριότερα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και παρουσιάζουν ιδιαίτερο εφαρμοσμένο ενδιαφέρον. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό τμήμα και τα δύο βασικά μέρη του εργατικού δικαίου, το ατομικό και το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Στην εισαγωγή παρουσιάζονται το αντικείμενο, οι πηγές και οι θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου. Στο πρώτο μέρος, το οποίο καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναλύονται όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την ατομική σχέση εργασίας. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζονται τα κυριότερα θέματα του συλλογικού εργατικού δικαίου.

 • Αντικείμενο, διακρίσεις, πηγές και θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου
 • Ατομική σύμβαση εργασίας
 • Οι κύριες υποχρεώσεις του εργοδότη (καταβολή μισθού, χορήγηση αδειών, σεβασμού της προσωπικότητας των εργαζομένων)
 • Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας, μεταβολή του προσώπου του εργοδότη
 • Η εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας (υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, εργατικό ατύχημα)
 • Η υποχρέωση του εργαζομένου προς παροχή εργασίας
 • Διαρρύθμιση του χρόνου εργασίας του εργαζομένου
 • Αναστολή της σχέσης εργασίας
 • Λύση της σύμβασης εργασίας
 • Αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερες μορφές απασχόλησης
 • Συνδικαλιστική ελευθερία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
 • Απεργία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και συλλογικές διαφορές εργασίας.

Γρούγιου Βασιλική   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία, τις διαδικασίες και τα εργαλεία της έρευνας αγοράς. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως: εισαγωγή στην έρευνα μάρκετινγκ, δευτερογενή έρευνα, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων, ποιοτική έρευνα (π.χ. συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές τεχνικές και τεχνικές παρατήρησης), σχεδιασμό ερωτηματολογίου, μέθοδοι δειγματοληψίας, κωδικοποίηση στοιχείων, προετοιμασία στοιχείων για ανάλυση στο SPSS, περιγραφική στατιστική, ανάλυση παραγόντων και αναφορά (report) έρευνας.

Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

Αυτό το μάθημα παρέχει στους φοιτητές ένα περίγραμμα των κυρίων συστημάτων του κράτους κοινωνικής πρόνοιας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεντρώνεται στα ασφαλιστικά συστήματα και στην επίδρασή τους στη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης. Επίσης το μάθημα παρουσιάζει τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να προσαρμόσουν τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματά τους στα πλαίσια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Σ' αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόκληση της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μοσχίδης Οδυσσέας   

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στη διερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων.

Περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες: 

(1) Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών ( Διερεύνηση των έντονων αντιστοιχιών και αλληλοεπιδράσεων  μεταξύ των κατηγοριών ποιοτικών μεταβλητών και συνεχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί) 

(2) Ιεραρχική Ταξινόμηση (Ομαδοποίηση δεδομένων σε συμπαγή και διακριτά υποσύνολα)

(3) Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Μείωση του πλήθους των μεταβλητών χωρίς να χαθεί πολύτιμη πληροφορία)

(Σύντομη παρουσίαση των μεθόδων με έμφαση στη χρήση, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων  και στο πεδίο εφαρμογών τους)

Εφαρμογές Διοίκησης και Οικονομίας σε δεδομένα ερωτηματολογίου με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (ΜΑD)

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

Αυτό το μάθημα αναλύει την έννοια της βελτίωσης της ποιότητας σε διεργασίες και προϊόντα, μέσω του στατιστικού ελέγχου των διεργασιών, των μελετών των δυνατοτήτων των διεργασιών και της δειγματοληψίας αποδοχής. Παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του στατιστικού ελέγχου των διεργασιών και την εφαρμογή τους για τη διαχείριση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών και μέσω αυτής της παραγωγικότητας των οργανισμών.

Γεωργίου Ανδρέας   

Περιγραφή

Εξάμηνο: ΣΤ’  επιλεγόμενο

Διδακτικές ώρες: 3 εβδομαδιαίως

Διδάσκων:  Ανδρέας Κ. Γεωργίου

Γραφείο 305, Κτίριο Θ’, 
    τηλ. 2301891569,  fax 2310891544, 
    email: acg@uom.edu.gr, Ιστοσελίδα: users.uom.gr/~acg,

Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

Η μέθοδος της Προσομοίωσης αποτελεί μία ιδιαίτερη προσέγγιση μαθηματικής μοντελοποίησης στην οποία δεν χρησιμοποιούμε αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα αλλά περισσότερο λογικές συνθήκες δόμησης μίας κατάστασης. Στο μάθημα γίνεται αρχικά μία ανακεφαλαίωση στις βασικές αρχές μοντελοποίησης και στη συνέχεια επιχειρείται μία εμβάθυνση στις διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων προσομοίωσης (computer simulation models) με την προσέγγιση των διακριτών γεγονότων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία εκπόνησης του μοντέλου (αποτύπωση, λογικές συνθήκες, διαγράμματα), στο μηχανισμό λειτουργίας, στη σύγκριση με άλλες αναλυτικές τεχνικές ανάπτυξης μοντέλων και  στην εφαρμογή για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Αναλύονται θέματα όπως "δυναμικά συστήματα", "μοντέλα και μοντέλα προσομοίωσης", ο "χρόνος" , οι "μεταβλητές", τα "δεδομένα", η "σχηματική αναπαράσταση  του μοντέλου", ο "έλεγχος της αξιοπιστίας", οι "γεννήτριες τυχαίων αριθμών", η "παραγωγή τυχαίων γεγονότων", η "ανάλυση των αποτελεσμάτων" και τελικά η λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην παρουσίαση βασικών στοιχείων περιβάλλοντος προσομοίωσης (Extend).  Στο μάθημα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά βοηθήματα διδασκαλίας και προγράμματα προσομοίωσης. Δεν είναι απαραίτητες προχωρημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διδασκαλία, διεξάγεται εξ' ολοκλήρου στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του τμήματος ΟΔΕ. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναλύσει ένα διοικητικό πρόβλημα στα δομικά του στοιχεία (οντότητες, γεγονότα, δραστηριότητες κλπ), να το αποτυπώσει γραφικά και να το προσομοιώσει στοιχειωδώς με στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.